חברות ציבוריות

שותפי המשרד בעלי ניסיון רב במתן שירותים לחברות ציבוריות מהגדולות במשק הישראלי

משרד רואי החשבון שרון, שטיינר, זילבר ושות’ מעניק מגוון רחב של שירותים לחברות ציבוריות הכולל:

שירותי ISOX

רשות ניירות ערך פירסמה ב-2009 את טיוטת תיקון תקנות ניירות ערך (דו”חות תקופתיים ומידיים) (תיקון), התשס”ט-2009. התיקון המוצע עוסק במערך הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד מדווח (להלן – “SOX ישראלי”).

התקנות המוצעות יחולו על כל התאגידים המדווחים, למעט תאגידים בנקאיים, מבטחים, חברות ממשלתיות ותאגידים שהוראות פרק ה’3 (ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה בחו”ל) חלות עליהם.

התקנות המוצעות מאמצות את העקרונות של סעיף 404 לחוק סרבנס-אוקסלי האמריקאי, תוך התמקדות בתהליכים הקריטיים של התאגיד.

לדעת הרשות תהליך ההיערכות צריך להיות מבוסס סיכונים ולהתבצע לאור הערכת הסיכונים הייחודיים לתאגיד הקשורים בדיווח ובגילוי, במסגרתו יש לבחון לכל הפחות את הנושאים הבאים:

 1. בקרות ברמת הארגון (ELC)
 2. תהליך סגירת הדו”חות הכספיים
 3. בקרות כלליות על מערכות המידע (ITGC)
 4. בחינת מספר מצומצם של תהליכים קריטיים לדיווח הכספי והגילוי (תהליכים עסקיים שעשויה להיות להם השפעה מהותית מאוד על דוחות התאגיד).

בדו”ח התקופתי יצורף דו”ח נוסף בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי. בדו”ח זה יוצגו מסקנות הדירקטוריון וההנהלה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית, ובמקרים בהם נמצאה כלא אפקטיבית, יפורטו החולשות המהותיות שנמצאו והפעולות שננקטו ויינקטו לתיקונן.

לדו”ח הנוסף יצורפו הצהרות מנהלים חתומות על ידי המנכ”ל ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, על פי הנוסח המפורט בתקנות, הכולל הצהרה כי החותמים העריכו את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והציגו את מסקנותיהם לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדיווח.

צוות משרדנו נערך לתת מענה לחברות הציבורית ביישום סעיף 404 לחוק סרבנס-אוקסלי האמריקאי תוך התמקדות בתהליכים הקריטיים של התאגיד (כפי שפורט לעיל).  

צרו קשר ונשמח לתאם פגישה ולענות על כל שאלה!

עריכת דו”חות כספיים

במהלך אוגוסט 2008, החליטה הרשות לני”ע להחמיר את נהלי עריכת הדו”חות הכספיים. הרשות הוציאה הנחיה, כי החל משנת 2009 תהיה הפרדה מלאה בין הכנת הדוחות לבין ביקורת הדוחות הכספיים.

המשמעות: חברות מדווחות יערכו את הדו”חות הכספיים בעצמן – ללא סיוע רו”ח מבקר.

מדוע הרשות לניירות ערך מתערבת?

מטרת הוראה זו היא להדגיש את עיקרון אי התלות בין עורכי הדו”חות למבקרי הדו”חות.

בפועל, נהגו חברות קטנות ובינוניות להסתייע בנותן שירות אחד אשר הכין את הדו”חות ואף ביקר אותם. מרבית החברות הציבוריות הקטנות מכינות את מאזני הבוחן, אך אינן כוללות מחלקה חשבונאית נפרדת המכינה את הדו”חות. אותן חברות מעסיקות בדרך כלל חשב ומנהל חשבונות, ואילו רואה החשבון המבקר הוא זה המסייע בעריכת הדו”חות, בניסוח ובפירוט הביאורים.

כך נוצר מצב שרואה החשבון מבקר לכאורה חלק מפעולותיו שלו עצמו. בכך אין כל חידוש, אלא שכעת מנסה הרשות לניירות ערך להתמודד עם בעייתיות זו.

עמדת הרשות לניירות ערך במקרה של אי עמידה בהנחיות

הרשות לניירות ערך מדגישה כי במקרים בהם רואה החשבון המבקר מסייע למבוקר בהכנת הדו”חות הכספיים, ובכלל זה מבצע פעולות של ניסוח ועריכת הדו”חות הכספיים, חזקה שנפגעת אי תלותו של המבקר משום שהוא מצוי בניגוד עניינים.

לכן, דו”חות אלה לא ייחשבו עוד כדו”חות כספיים מבוקרים כדין ולפיכך לא תוכל הרשות לראות בהם כעונים על הנדרש בחוק ניירות הערך ובתקנות.

מההנחיה נובע כי כבר מדו”חות שנת 2009 תפעל הרשות להחזרת דו”חות כספיים ביניים ושנתיים של תאגידים רבים, בשל החשש לפגיעה באי תלות רואה החשבון המבקר בגין מתן שירותי ניסוח ועריכת דו”חות כספיים.

נקודות חשובות לביצוע עריכת הדו”חות הכספיים על מנת לעמוד בהנחיות הרשות

 • הבנת המתודולוגיה והחשיבות לעריכת הדו”חות הכספיים.
 • ישיבות עם רואה החשבון המבקר של החברה טרם עריכת הדו”חות הכספיים, לצורך תיאום ציפיות בנוגע ללוחות זמנים, מאזני הכנה, ביאורי מדיניות חשבונאית וכדומה.
 • למידה והבנת מאזן השנה הקודמת, כדי לזהות ביאורים שאינם רלוונטיים יותר.
 • בקיאות תקנות ניירות ערך לגבי הכללת ביאורים כמותיים כלליים, גילויים לגבי חברות בנות, גילויים בדבר צדדים קשורים, אירועים לאחר תאריך המאזן.
 • שליטה בטכניקת העבודה ברמת קבצי אקסל, תוכנת שרוני, רקפת וכדומה.

הערך המוסף שלנו

משרדנו מעניק פתרון לחברות בהן עריכת הדו”חות הכספיים בוצעה ע”י רואה החשבון המבקר, ואשר אינן יכולות לגייס כוח אדם נוסף.

 • התחייבות לעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו מול רואה החשבון המבקר, ועדת הביקורת והנהלת החברה
 • בקיאות במורכבות ובחדשנות התקינה הבינלאומית (IFRS)
 • הורדת הלחץ מסמנכ”ל הכספים / חשב החברה בתקופת הביקורת
 • התנהלות יומיומית שוטפת מול רואה החשבון המבקר בכל תקופת הביקורת
 • עדכון סמנכ”ל הכספים/חשב בכל תהליך העבודה מבלי להפריע בעבודתו השוטפת
 • עדכונים שוטפים לגבי הנחיות חדשות של הרשות לניירות ערך בנוגע לגילויים חדשים בדו”ח הכספי, דו”ח דירקטוריון ודו”ח ברנע
 • אפשרות לעריכת דו”חות דירקטוריון וברנע (בעיקר לגבי נתונים כספיים)
 • חיסכון בעלויות נוספות בגין שרותי הדפסה

השירותים שאנו מציעים

 • איחוד הדו”חות הכספיים של החברה עם חברות באיחוד מלא ואיחוד יחסי
 • הכנה ועריכת הדו”חות בהתאם לתקני חשבונאות בינלאומיים (IFRS) ובהתאם לתקנות ניירות ערך
 • הכנה ועריכת דו”ח תזרים מזומנים ודוח שינויים בהון העצמי
 • חישוב רווח בסיסי ומדולל למניה, חישובי מסים שוטפים ונדחים, חישוב איגרות חוב לתאריך חתך ועוד
 • הכנת הביאורים בדו”ח השנתי
 • אופציה לעריכת דו”ח דירקטוריון ודו”ח ברנע
 • עדכון שוטף בכל הפרסומים החשבונאיים החדשים של הרשות לניירות ערך
נגישות