חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע”ז-2017

 ב מס הכנסה, עדכונים מקצועיים

ביום 16.5.2017 פורסם ברשומות (ס”ק 2638) חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע”ז-2017 (להלן – “החוק”).

מבוא

חוק זה עניינו הגדלת נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדים שטרם מלאו להם 6 שנים, בחישוב המס על הכנסותיהם בשנות המס 2017 ו-2018.

התיקון

בשנות המס 2017 ו-2018 יוגדלו נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדיהם שטרם מלאו להם שש שנים בשנת המס, בהתאם למפורט להלן.

 

נקודות זיכוי לאשה

המצב ערב התיקון

נקבע כי אישה זכאית לנקודות זיכוי, כנגד הכנסתה מיגיעה אישית, בעד כל אחד מילדיה שטרם מלאו להם שש שנים בשנת המס, כמפורט להלן:

  1. 2/1 נקודת זיכוי בשנת לידת הילד.
  2. 2 נקודות זיכוי החל בשנת המס שלאחר שנת לידת הילד ועד לתום שנת המס שבה מלאו לו 5 שנים.

 

מתווה דומה למתן נקודות זיכוי בחישוב המס נקבע בסעיף 40(ב)(1) לפקודה, לגבי הורה במשפחה חד הורית, שהיו לו בשנת המס ילדים שכלכלתם היתה עליו.

התיקון

הוגדלו נקודות הזיכוי הניתנות לאישה לפי סעיף 66(ג)(4) לפקודה, בעד כל אחד מילדיה שטרם מלאו להם שש שנים בשנת המס, כך שתהיה זכאית לנקודות זיכוי כמפורט להלן:

  1. 2/1 1 נקודות זיכוי בשנת לידת הילד (במקום 2/1 נקודת זיכוי הניתנת כיום);
  2. 2/1 2 נקודות זיכוי החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ועד לתום שנת המס שבה מלאו לו חמש שנים (במקום 2 נקודות זיכוי הניתנות כיום).

 

במקביל הוגדלו באופן זהה נקודות הזיכוי הניתנות לפי סעיף 40(ב)(1) לפקודה, להורה במשפחה חד-הורית אשר היו לו ילדים שטרם מלאו להם שש שנים בשנת המס ושכלכלתם הייתה עליו.

על אף האמור הייתה שנת לידתו של ילד באחת מהשנים 2017 או 2018, תהיה זכאית אמו לבחור אם נקודת זיכוי אחת מתוך נקודות הזיכוי שלהן היא זכאית כאמור בשנת הלידה, תובא בחשבון בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס שלאחריה – ראה טופס הודעה כאמור מצורף לחוזר.

 

נקודות זיכוי לגבר

המצב ערב התיקון

נקבע כי לגבר יינתנו נקודות זיכוי, כנגד הכנסתו מיגיעה אישית, בעד כל אחד מילדיו שהם פעוטות )פעוט מוגדר כילד שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת המס(, כמפורט להלן:

.1      נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הילד ובשנת המס שבה מלאו לילד שלוש שנים.

  1. 2. שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ובשנת המס שאחריה.

מתווה דומה למתן נקודות זיכוי בחישוב המס נקבע בסעיף 40(ב)(1א) לפקודה, לגבי הורה במשפחה חד-הורית, אשר היו לו בשנת המס ילדים שכלכלתם לא היתה עליו.

התיקון

הוגדלו נקודות הזיכוי הניתנות לגבר לפי סעיף 66(ג)(5) לפקודה, כך שבעד כל אחד מילדיו שטרם מלאו לו שש שנים בשנת המס, יהיה זכאי לנקודות זיכוי כמפורט להלן:

.1      2/1 1 נקודות זיכוי בשנת לידת הילד (במקום נקודת זיכוי אחת הניתנת כיום);

  1. 2. 2/1 2 נקודות זיכוי החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ועד לתום שנת המס שבה מלאו לו חמש שנים (במקום שתי נקודות זיכוי הניתנות כיום בשנה שלאחר שנת לידתו של הילד ובשנה שלאחריה ונקודת זיכוי אחת הניתנת בשנת המס שבה מלאו לילד 3 שנים).

במקביל הוגדלו באופן זהה נקודות הזיכוי הניתנות לפי סעיף 40(ב)(1א) לפקודה להורה במשפחה חד-הורית אשר היו לו בשנת המס ילדים שכלכלתם לא היתה עליו.

בהתאם לכך, תוקנה ההגדרה “פעוט” של סעיף 40(ב)(3) לפקודה ושסעיף 66(ג)(5) לפקודה מפנה אליה, כך ש”פעוט” יוגדר כילד שטרם מלאו לו שש שנים בשנת המס.

תחולה

תחילתו של התיקון המוצע ביום ג’ בטבת התשע”ז( 1 בינואר 2017).

להלן ריכוז התיקון שבוצע בהשוואה למצב ערב התיקון:

 נקודות זיכוי לגבר(סעיף 66(ג)(5) לפקודה) ולהורה במשפחה חד הורית שכלכלת הילדים אינה עליו (סעיף 40)ב)(1א) לפקודה), בעד כל אחד מילדיהם שטרם מלאו להם שש שנים בשנת המס: נקודות זיכוי לאישה (סעיף 66)ג)(4) לפקודה) ולהורה במשפחה חד הורית שכלכלת הילדים עליו (סעיף 40)ב)(1) לפקודה), בעד כל אחד מילדיהם שטרם מלאו לו שש שנים בשנת המס:
 נקודות זיכוי על פי התיקון המוצע (לשנים

2017  ו-2018)

 נקודות זיכוי טרם קבלת

התיקון

המוצע

 גיל הילד

בשנת המס

 נקודות

זיכוי על פי התיקון המוצע (לשנים

2017  ו-2018)

 נקודות זיכוי טרם קבלת התיקון

המוצע

גיל הילד בשנת המס

 

לידה                             2/1                     2/1 1               לידה                        1                      2/1 1

שנה עד חמש                2                        2/1 2               שנה                        2                      2/1 2

שנים

שנתיים                    2                      2/1 2

שלוש שנים              1                      2/1 2

ארבע שנים              –                      2/1 2

חמש שנים               –                      2/1 2

 

 

 

מסמך זה הוכן בלשכת רואי חשבון בישראל.

נגישות