ניהול כספים וחשבונות

שירותי ייעוץ וליווי פיננסי שוטף להנהלת החברה במיקור חוץ (אאוטסורסינג). ביחד עם הנהלת החברה, ניצור כלים אשר יאפשרו ניתוח כספים לאורך כל השנה, על ידי בניית דו”חות פינננסים אשר ימדדו את פעילות החברה, רווחיותה, תמחור המוצרים שלה, שירות ועוד.

מנהל כספים מקצועי יכול לייעל תהליכים ולספק כלים פיננסים מתאימים בעת קבלת החלטות ניהוליות ועסקיות, והוא אף מסייע בהפחתת נטל ניהול הכספים ממנהל החברה, אשר יכול להתפנות לתחומי ניהול אחרים.

הליווי הפיננסי מחייב פגישות עם ההנהלה לפחות אחת לחודש.

תהליך העבודה:

 • מיפוי תהליכים קריטיים בחברה והכרת תחום פעילותה
 • בחינת מערכת הכספים
 • בחינת מערך השכר ותוכנת איסוף שעות
 • הכרת שיטות העבודה בחברה
 • בחינת ההוצאות של החברה ומציאת מקום לחסכון
 • בחינת חשבונות הבנק של החברה – בדיקת עמלות לחיוב, בחינת אחוזי ריבית פיקדון, בחינת הסכמי הלוואה מהבנק וחיובי ריבית, בחינת שעבודים וערבויות (בדיקה מדגמית, לפי בקשת הלקוח הבדיקה תורחב) ועוד
 • מיפוי תהליכי מכרז (רכב, ביטוח, דלק וכו’) וביצועם בשיתוף עם ההנהלה

לאחר הכרת החברה ומערך הכספים נערוך את הדו”חות הבאים, על בסיס שייקבע בתיאום עם הנהלת החברה:

 • בניית תקציב שנתי ומעקב שוטף אחרי עמידה ביעדי התקציב
 • הרכבת תזרים מזומנים שוטף על בסיס שבועי / חודשי
 • הרכבת תזרים מזומנים עתידי
 • דו”חות רווח והפסד חודשיים / רבעוניים / חצי שנתיים
 • דו”ח גיול לקוחות ועמידה ביעדי גבייה בהתאם להתקדמות העבודה
 • דוח גיול ספקים ובדיקת תשלום בהתאם להסכם אשראי ספקים, בחינת הנחות מספקים בהתאם לעמידה ביעדי רכישות והסכמים שנתיים
 • הטמעת נהלי בקרה בחברה לתהליכי רכש / מכר / שכר

שירותי ניהול כספים במיקור חוץ יבטיחו תוצאות משמעותיות בחברה בההיבט הפיננסי ובהיבט התפעולי.

נגישות