השמדת מלאי – הוראת מס הכנסה

המלאי מהווה גורם משמעותי ובעל השפעה ישירה על התוצאה העסקית, הן בשנת המס הנוכחית והן בשנת המס שלאחריה. לפיכך, יש חשיבות רבה למפקד מצאי והערכת מלאי כמותי וכספי מדויקים. לעתים מצטבר בעסק מלאי שלא [...]

אישור אשראי לתאגיד: דרישת הבנקים לגבי מועד הגשת דו”חות כספיים מבוקרים

כאשר יש לתאגיד צורך במתן או חידוש אשראי, הבנקים דורשים דו”חות כספיים מבוקרים. הוראת ניהול בנקאי תקין מס’ 311 הינה ההוראה הרלוונטית לנושא זה, והיא עודכנה בשנת 2017. לפי ההוראה המעודכנת [...]