תשלום לעובדים בערבי חג וימי חג

 ב עדכונים מקצועיים

1. מספר שעות עבודה בערבי חג:
עסקים בהם 6 ימי עבודה בשבוע – יום העבודה יהיה עד 7 שעות.
עסקים בהם 5 ימי עבודה בשבוע – יום העבודה יהיה בן 8 שעות בתשלום עבור 9 שעות או 7 שעות בתשלום עבור 8 שעות (להחלטת המעסיק).

2. חול המועד:
חוקי העבודה אינם מתייחסים לשעות עבודה בימי חול המועד ולכן יש לראות בהם ימי עבודה רגילים. אם מקובל במקום העבודה לעבוד בימים אלו מספר שעות נמוך מימי עבודה רגילים, יש להמשיך לנהוג כך.

3. תשלום ערב חג:
יום חופשה בערב חג או בחול המועד דינו כיום חופשה מלא.

4. חופשה כפויה:
המעסיק רשאי להחליט כי במהלך ערבי חג או חול המועד ייסגר מקום העבודה והעובדים ינצלו את החופשה השנתית, זאת בכפוף לתנאים הבאים:
• אם מספר ימי החופשה הוא 7 לפחות (כולל ימי מנוחה), יש להודיע לעובדים על כך לפחות שבועיים מראש.
• יש לוודא כי לעובד ישנה יתרת ימי חופשה מספיקה לניצול משום שלא ניתן לחייב על חשבון ימי חופשה עתידיים.
במידה שלעובד אין, יש לזכות בתשלום מלא בגין ימים אלו או הסכמת העובד להוציא לחופשה ללא תשלום.

5. תשלום ימי חג:
יש לשלם לעובדים בגין עבודתם בחג לפחות 150% משכרם (כלומר, תוספת של 50%).
אם עובד עובד בחג, שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי לתשלום בעבור אותו יום כיום עבודה רגיל בצירוף גמול בעבור עבודה בחגים (כלומר, תוספת של 150%).
עובד חודשי : ימי החג לא יבואו במניין ימי חופשה שנתית וישולמו באופן מלא.
עובד שעתי/חודשי: המעסיק מחויב לשלם תשלום עבור 9 ימי חג בכפוף לתנאים הבאים:
– העובד עבד 3 חודשי עבודה במקום העבודה.
– לא נעדר מהעבודה יום לפני החג ויום לאחר החג (אלא בהסכמת המעסיק).
– עובד משמרות שלא שובץ למשמרות סמוך ליום החג, יהיה זכאי לתשלום דמי החגים.

6. חג שחל בשבת: העובד אינו זכאי לתשלום דמי החגים.

7. בני דתות אחרות: לעובד לא יהודי יש זכות מלאה להיעדר מעבודתו בימי החג של דתו הקבועים בחוק. עובד שבחר כימי חג את חגי דתו ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים, לא יהיה זכאי לכפל תשלום.

מספר הערות חשובות:
• במידה שחל הסכם קיבוצי מיטיב הוא יגבר עם חובת החוק.
• מקום עבודה אשר נהג באופן מסוים לאורך שנים, נוהג זה מחייב את המעסיק.

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.
אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי.
תשומת לבכם לכך, כי זכות היוצרים בחוזר הלקוחות שייכת לשרון, שטיינר, זילבר ושות’ רואי חשבון בלבד, וההרשאה ניתנת לכם לעשות בו שימוש. הנכם מתבקשים איפוא שלא להפיץ חוזר זה, או כל חלק ממנו, לצד שלישי אחר.

אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות