תקרות ההפקדות בקופות גמל וקרנות השתלמות לשנת 2016

 ב מאמרים, עדכונים מקצועיים

 

סעיף בפקודה או בתקנות 2016
בש”ח לחודש
קצבה מזכה
פטור מקצבה מזכה לפי סעיף 9א לפקודה 49% בגין השנים 2016 – 2019
4,106
הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה 47(א)(1) לפקודה 8,700
הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה – למי שיש הכנסת עבודה – בניכוי הכנסת עבודה או 8,700 בשנת המס 2016 לפני הנמוך 47(א)(1) לפקודה 12,200
הכנסה מזכה לקצבה 47(א)(5)(2) 21,750
הכנסה לעמית עצמאי 47(א)(3) ו-(5) 8,700
זיכוי בעד דמי ביטוח ותגמולים – הסכום לפי סעיף

הסכום לפי סעיף

45א(ד) 168
45א(ה) 168
עמית מוטב שלא הייתה לו בשנת המס הכנסה מבוטחת – 5% מהכנסתו החייבת עד לסכום של 45א(ה)(ב) 17,400
משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה 15,712
הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי) 261,000
הפקדה מוטבת 9(16א) ו-9(16ב) 18,240
שכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור 4,650
ההפרשה לקופת גמל לקצבה או לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה בשנת המס

 

32(9)(א)(2)

 

12,230
השכר הממוצע במשק – 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק לצורך הפקדות לקצבה(**)

 

3(ה3) 23,660

 

 

 

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.

 אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי.

 

 

תשומת לבכם לכך, כי זכות היוצרים בחוזר הלקוחות שייכת לשרון, שטיינר, זילבר ושות’ רואי חשבון בלבד, וההרשאה ניתנת לכם לעשות בו שימוש. הנכם מתבקשים איפוא שלא להפיץ חוזר זה, או כל חלק ממנו, לצד שלישי אחר.

 

אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות