תזכורת תשלום מס 10% מהכנסות שכר דירה למגורים

 ב עדכונים מקצועיים

יחיד רשאי לשלם על סך הכנסותיו משכר דירה למגורים מס בגובה של 10%, בהתקיים התנאים הבאים:

  1. הדירה משמשת למגורים בישראל.
  2. הכנסת שכר הדירה אינה הכנסה מעסק לפי פקודת מס הכנסה.

במידה ותבחר בתשלום מס של 10% בגין הכנסות שכר דירה למגורים, אינך זכאי לתבוע הוצאה כלשהי הכרוכה בייצור ההכנסות משכר הדירה. וכן, אינך זכאי לתבוע הוצאות פחת בגין הדירה שהושכרה.

יש לזכור כי, במכירת הדירה שבגינה שולם מס בשיעור 10%, יווסף לשווי המכירה הוצאות הפחת של הדירה אותו היה ניתן לדרוש כנגד הכנסה בשיעור מופחת (הגם שלא נתבע הפחת הנ”ל).

את המס חובה לשלם עד 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה משכר הדירה. דהיינו, לא יאוחר מיום 31 בינואר בשנה שלאחר שנתקבלו ההכנסות. תשלום לאחר מועד זה יחוייב בתשלום ריבית והצמדה בגין חובה המס.

נבקש למי שרלוונטי, לעדכן אותנו בהקדם בנתונים על מנת שנפיק שובר תשלום בגין המס.

נגישות