הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2018 לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה

 ב עדכונים מקצועיים

קרן השתלמות 2018

לקראת סיומה של שנת המס 2018 אנו מביאים את הנתונים להפרשות לקרן השתלמות לשכירים, עצמאיים ובעלי שליטה.

קרן השתלמות לעצמאי

עצמאים מקבלים ניכוי (הכרה בתשלום ההפקדה לקרן השתלמות כהוצאה מוכרת) בגין הפרשה לקרן השתלמות החל מהשקל הראשון עד 4.5% מהכנסה הקובעת ועד תקרה של 261,000 ש”ח. לפיכך סכום מרבי בגינו יקבל עצמאי בעל הכנסה שנתית של 261,000 ומעלה הוא 11,745 ש”ח.

תקרת ההפקדה השנתית המוטבת בקרן השתלמות לעצמאים אשר פטורה ממס רווחי הון בשנת 2018 עומדת על 18,240 שקל. מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25% על הרווח הריאלי.

לדוגמה (הסכומים בש”ח):
1. הכנסת הנישום כעמית עצמאי – 260,000 ש”ח
2. סכום ההכנסה המרבי שבעבורו מותר ניכוי לקרן השתלמות 261,000 ש”ח

חישוב הניכוי:

סכום ששולם בפועל לקרן השתלמות – 8,000 ש”ח
הגבלת הניכוי עד 4.5% מ-260,000 – 11,700 ש”ח
סכום שלא נוצל לניכוי  – 3,700 ש”ח.

הסכום בגינו יקבל ניכוי הוא 8,000 ש”ח.

במשיכת כספים מקרן ההשתלמות, נקבע פטור ממס לסכומים שמשך יחיד עצמאי מקרן ההשתלמות שלו, ובכלל זה סכומי הריבית, הפרשי ההצמדה ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה מוטבת (בשנת 2018 – 18,240 ש”ח לשנה). זאת בנסיבות ובתנאים מסוימים, כלהלן:

  • לאחר שלוש שנים ממועד התשלום הראשון – אם שימשו הכספים לצורך ההשתלמות של העצמאי, וכן אם היחיד הגיע לגיל פרישה.
  • לאחר שש שנים ממועד התשלום הראשון – ללא כל תנאי.
  • ללא הגבלת תקופה ממועד התשלום הראשון – אם הסכום נמשך בידי הזכאים לקבלת סכומים של היחיד בעל החשבון, שנפטר.

סכומים שמשך עצמאי מקרן ההשתלמות, אשר לא נתקיימו בהם התנאים שבסעיף 9(16ב) לפקודה, יהיו חייבים במס כהכנסה מעסק או ממשלח-יד בעת קבלתם, למעט הסכומים שהפריש העצמאי לקרן השתלמות, שלא הותרו בניכוי לאור הוראת סעיף 3(ה2) לפקודה.

קרן השתלמות לעובד

סכומים שמשך עובד מקרן השתלמות, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים, שמקורם בהפקדה מוטבת כהגדרתה בסעיף 9(16א) לפקודת מס הכנסה יהיו פטורים ממס: אם נמשכו לאחר שלוש שנים מיום התשלום הראשון לחשבון, ובלבד שישמשו לצורך השתלמותו או אם העובד הגיע לגיל פרישה; או אם נמשכו לאחר שש שנים, ללא כל תנאי.

סכומים שמשך עובד מקרן השתלמות שלא בתקופות ובנסיבות כאמור יחויבו במס, למעט סכום הקרן שמקורה בתשלומי העובד.

כמו כן, אם נפטר העובד, הזכאים לסכומים מקרן ההשתלמות רשאים למשוך אותם בפטור ממס, ללא הגבלה בנוגע לזמן המשיכה.

המשכורת המרבית שבגינה ניתן להפקיד היא 15,712 ש”ח לחודש (בשנת המס 2018). שיעור ההפקדה הוא: הפרשת המעביד – 7.5%, הפרשת העובד – 2.5%. מעבר לכך יש לזקוף שווי לעובד.

קרן השתלמות לבעל שליטה

לחברה שבשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם מותר לנכות בעבור בעל השליטה בה תשלומים שמשלמת חברה כאמור לקרן השתלמות בעבור בעל שליטה. סכום זה מוגבל ל-4.5% ממשכורת עד לתקרה הקבועה בסעיף.

הסכום המרבי שיכולה חברה לנכות מהכנסתה בשנת 2018 בשל תשלומים לקרן השתלמות בעבור בעל שליטה בה הוא 8,485 ש”ח (4.5% מ-188,544 ש”ח); זאת, אם בעל השליטה ישלם לקרן 2,828 ש”ח לפחות (1.5% = 1/3 מ-8,484 ש”ח), אשר בגינם לא יקבל הטבות מס בשנת ההפקדה, אך הרווחים עליהם יהיו פטורים ממס (אחרי שש שנים גם חלק המעסיק פטור ממס), אם ישולמו לו בתנאי הפטור שלפי סעיף 9(16א) לפקודת מס הכנסה (בדרך כלל בתום שש שנים מפתיחת החשבון).

הפרשות בשיעור מ-4.5% ועד 7.5% ממשכורת בסך 188,544 ש”ח ומטה, לא יותרו כהוצאה בידי המעביד, ולא ייחשבו להכנסה בידי בעל השליטה. ואולם דבר זה מותנה בתשלום מקביל של בעל השליטה בסך של:
X 2.5% = 4,714188,544 ש”ח.

אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי. אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות