פסק דין – הפרשי שער

 ב עדכונים מקצועיים

האם יותר לקזז את הפסד שנוצר לנישום כתוצאה מירידת ערך המט”ח כנגד רווח הון שנוצרו לו מעליית ערכם של ניירות ערך?

השאלה בעניין קיזוז הפסדים הוניים (ס’ 92 לפקודה) עלתה בשלושת הערעורים שנדו לאחרונה בבימ”ש העליון[1]. הגישה שנבחרה לטיפול בהפסד הון שמקורו בשינוי ערך המט”ח הינה שניתן לבודד את רכיב שער החילפין משאר רכיבי נייר הערך ולמדוד את השינוי בו כ”סכום אינפלציוני” ולא כ”נכס” נפרד היוצר רווח הון. היות שרכיב השינוי בשער החליפין אינו ממוסה כאשר נוצר רווח הון, אין לקזזו כשנוצר הפסד הון. לכן, בנייר ערך צמוד מט”ח, יחול מס על רווח ההון לאחר ניכוי הירידה בשער המט”ח. כלומר המס יהיה על הרווח ההון בערכו הריאלי.

 

אופן חישוב סכום הפסד ההון המותר בקיזוז:

  • א. חישוב הפסד ההון בערכים נומינליים, בהתאם לסעיף 88 לפקודה[2].
  • ב. יש לבודד את סכום הפסד ההון שאילו היה רווח היה חייב במס, כאשר רק סכום זה יותר       בקיזוז.

 

בפס”ד נתנו מספר דומאות לחישוב רווח והפסד הון מתוך לשם המחשה, להלן מובאת דוגמא החמישית המעוררת קושי ביישומה בפועל:

 

  שקל מט”ח דולר  
  500 5 100 רכישה
  150 3 50 מכירה
  350     הפסד הון
  0     סכום אינפלציוני
300 = 200[3] – 500 י.מ.מ.מ נמוך מהמחיר המקורי ולכן אין סכום אינפלציוני. י.מחיר מקורי מתואם
המסקנה לעניין קיזוז ההפסדים: אין לקזז את מלוא סכום הפסד ההון שנוצר, שכן 3200 ₪ מקורם בהפסד אינפלציוני, שלו היה רווח לא היה חייב במס. מכאן שרק 150 ₪ מתוך הפסד ההון ע”ס 350 ₪ ניתן לקיזוז!!!

 

 

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.

 אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי.

 

 

תשומת לבכם לכך, כי זכות היוצרים בחוזר הלקוחות שייכת לשרון, שטיינר, זילבר ושות’ רואי חשבון בלבד, וההרשאה ניתנת לכם לעשות בו שימוש. הנכם מתבקשים איפוא שלא להפיץ חוזר זה, או כל חלק ממנו, לצד שלישי אחר.

 

אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

[1] ע”א 3555/15 – בעניין עודד מוזס, ע”א 3723/15 – בעניין ארקין ו- ע”א 5447/16 – בעניין יצחק מוזס.

[2] סעיף 88 בפקודה, “סכום אינפלציוני” הינו כחלק מהגדרת “מדד” ולפיכך, סכומים אלו אינם אמורים להיות ממוסים. וכדי ליצור סימטריה חקיקיתית, יש לפרש את סעיף 92(א))1) כך שסכומים שמקורם בשינוי שער החליפין, שהינם “סכום אינפלציוני”, הינם ברי קיזוז.

[3] 200 = (5-3)*100

נגישות