עצמאים – היערכות לקראת הגשת הדוח לשנת המס 2016

 ב עדכונים מקצועיים

 

הנדון: עצמאים – היערכות לקראת  הגשת הדוח לשנת המס 2016

לקראת סוף שנת 2016, הננו מביאים לתשומת לבכם, כדלקמן:

 

 1. ספירת מלאי ליום 31.12.16

ספירה זו צריכה לכלול את כל המלאי שבבעלותכם. יש לבצע רישום מדויק של המלאי לסוגיו, כדלקמן: תאור הפריט, כמות פיזית, יש להשאיר מקום לשני טורים נוספים שימולאו במועד מאוחר יותר – מחיר הפריט בש”ח ושווי כולל (מספר ביחידות מוכפל במחיר ליחידה). גליונות הספירה צריכים להיות ממוספרים מראש במספר עוקב. בראש כל גליון יצוין תאריך הספירה ושם העסק. רצוי לערוך את הרשימה בשלושה עותקים לפחות. כל רשימה תוחתם ע”י בעל העסק.

 

רשימות המלאי מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת הנהלת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע שנים מתום שנת המס. עם גמר הספירה יש להעביר למשרדנו עותק מלא וחתום.ספירת המלאי המקורית תישאר בידי הלקוח.

 

 1. הפקדות לקופות גמל ו/או פוליסות ביטוח חיים

יש להמציא אישורים מקוריים על הפקדות ותשלומים לקופות גמל וביטוח חיים בשנת 2016. הסכומים שהופקדו יותרו בניכוי ובזיכוי לצורכי מס הכנסה ויילקחו בחשבון בחישוב החבות במס. נתונים כספיים ראה בסעיף 17  להלן.

 

 1. 3. פוליסות ביטוח בגין שנת המס 2016

במידה ונעשו ביטוחים עסקיים, נבקשכם להמציא למשרדנו את הפוליסות בגין שנת 2016, כדלקמן: ביטוח העסק, ביטוח רכב מסחרי (במידה ויש), ביטוח חבות מעבידים.

 

 1. אישורים שנתיים מביטוח לאומי

יש לשמור ולהמציא אישורים עבור תשלומים שנתקבלו בשנת 2016 מהמוסד לביטוח לאומי בגין תגמולי מילואים, דמי לידה, שמירת הריון, דמי אבטלה וכדומה.

 

 1. טפסי עובדים (טופס 101)

א.      נבקשכם להקפיד ולוודא שעד לסוף השנה, כל אחד מהעובדים יהיה חתום על גבי טופס 101 לשנת 2016, כאשר פרטי העובד רשומים במלואם.

ב.       יש למלא מחדש טפסי 101 של העובדים, לשנת 2017.

 

 1. אישורים על ניכוי מס במקור

יש לשמור אישורים שנתיים על ניכויי מס במקור שנוכו מהתקבולים בשנת 2016. יש להמציא אישורים מקוריים בלבד.

 

 1. אישור על פטור מניכוי מס במקור משכ”ד

במידה ולא נוכה מס במקור מתשלומי שכ”ד במהלך שנת 2016 או נוכה מס בשיעור הנמוך   מ- 35%,  יש לוודא כי ברשותכם אישור על פטור/פטור חלקי מניכוי מס במקור משכ”ד.

 

 1. קרן השתלמות לעצמאיים

יש להמציא אישורים מקוריים על הפקדות לקרן השתלמות. לתשומת ליבכם, עצמאי יכול לנכות כהוצאה כ- 2/3 מהתשלום שהופקד לקרן השתלמות בשנת 2016. לתשומת לבכם, חל פטור ממס על תשואה של קרן השתלמות הנובעת מהפקדות עד גובה התקרה.

ניכוי ההוצאה הינו בשיעור 4.5% מההכנסה מעסק או משלח יד שאינה עולה על 261,000 ₪ (ניכוי מירבי של 11,745 ₪). הניכוי כהוצאה מותנה בתשלום נוסף של העצמאי בשיעור של 2.5%. היינו על מנת ליהנות מההטבה המכסימלית בשנת המס 2016 יש צורך בהפרשה בשיעור של 7% מההכנסה שאינה עולה על 261,000 ₪ (הפרשה מירבית – 18,270 ₪ וניכוי מירבי של
– 11,745 ₪).

 

לגבי משיכת תשלומים מקרן השתלמות לעצמאיים

 • יחול פטור מלא בגין התשואה הנובעת מהפקדות בקרן ההשתלמות לעצמאיים עד ליום 30 בנובמבר 2002.
 • בגין הפקדות שבוצעו החל מיום 1 בדצמבר 2002 יינתן פטור בגין ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת (סכום של 18,240 ₪ לשנה בשנת 2016).

 

 1. השלמת תשלומים לשם קבלת הטבות מס
 1. יש לשלם עד יום 31.12.16 את התשלום לביטוח לאומי בגין חודש דצמבר 2016, על מנת לנצל את הניכוי לצרכי מס בשנת המס 2016.
 2. יש לבצע הפקדות לקופות גמל, לביטוח חיים ולקרן השתלמות בגובה התקרות עד יום 31.12.16.
 3. למי שמדווח על בסיס מזומנים – יש לשלם בפועל תשלומים בגין הוצאות, שכר עבודה וסוציאליות עד יום 31.12.16.

 

 1. הכנסות משכר דירה למגורים

יש להמציא חוזים ואישורים בגין הכנסות משכר דירה למגורים בשנת המס 2016.

 • תקרת שכר דירה פטור למגורים בשנת 2016 – סך של 5,030 ש”ח לחודש.
 • חיוב במס בשיעור של 10% – ללא הגבלת תקרה. יחיד הבוחר בחלופה זאת, אינו רשאי לנכות פחת ואינו רשאי לנצל ניכויים, זיכויים ופטורים כלשהם.

 

 1. הכנסות אחרות

יש לדווח על כל ההכנסות, כולל ריבית על פיקדונות, פעילות בשוק ההון, הכנסות מהגרלות ופרסים שהתקבלו בשנה זו ולרבות הכנסות מחו”ל, כגון הכנסות מניירות ערך זרים, הכנסות מדמי שכירות בחו”ל וממכירת נכסים המוחזקים בחו”ל.

 

 1. אחזקות והכנסות בגין נכסים בחו”ל

אנו מפנים את תשומת לבכם, שיש לדווח על אחזקות של נכסים בחול (לרבות נדל”ן בחו”ל ומניות של חברות בחו”ל). יש לדווח על כל סוגי הנכסים וההכנסות בגינם בחו”ל בשנת 2016. נבקשכם להמציא לנו אישורים בגין הנ”ל בהתאם.

 

 1. אישורים מהבנק על ניכוי מס במקור

יש להמציא אישורים מקוריים מהבנק על ניכויים במקור מהכנסות ריבית, דיבידנד ומעסקאות בניירות ערך.

 

 1. שווי שימוש ברכב

ביום 9.11.09 פרסמה רשות המיסים הבהרה בהקשר לקביעת שווי שימוש ברכב צמוד החל משנת 2010 ואילך (להלן שיטת החישוב הליניארית). השיטה תחול על כלי רכב חדשים שיירשמו במשרד הרישוי לראשונה מיום 1.1.2010. שווי השימוש ברכב מחושב בשנת 2016 באופן הבא:

מחיר מחירון מתואם מוכפל בשיעור של 2.48% רכבים שנרכשו לפני 1.1.2010 שווי השימוש יקבע לפי השיטה הקודמת.

חישוב זקיפת שווי השימוש ברכב נקבע בתקנות (שווי בשימוש ברכב) כפי שמתואר לעיל. על פי הודעת רשות המיסים, לא יתקבלו חישובים המבוססים על יומני רכב (בין אם ידניים ובין אם ממוחשבים), ולא ניתן לקבל הפחתת מיסים על סמך חישובים אלו.

 

 1. דיווח חצי שנתי בגין הכנסות מניירות ערך שלא נוכה מהם מס במקור

סעיף 91 לפקודת מס הכנסה, קובע חובת דיווח על רווחי הון ותשלום מקדמה, פעמיים בשנה בשל מכירת נייר ערך הרשום למסחר בבורסה ו/או יחידה בקרן נאמנות שלא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון.

דיווח כאמור יש לבצע עד ליום 31 ביולי ו-31 בינואר של כל שנה .כל דיווח יכלול את המידע בגין מכירת ניירות ערך נסחרים שלא נוכה מס במקור מהם בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.

החובה להגיש דיווח ולשלם מקדמות מוטלת על משקיעים שצברו רווחים ממכירת ני”ע נסחרים וקרנות נאמנות, ושהבנקים או הברוקרים שבאמצעותם הם ביצעו את המכירות ולא ניכו מס במקור מאותם רווחים.

 

 1. זיכוי ממס בשל תרומות למוסדות ציבור

על-פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, ניתן לקבל זיכוי ממס בשל תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי, כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה, כדלקמן:

 • אצל נישום שהוא יחיד – זיכוי מס בשיעור 35%;
 • אצל נישום שהוא חבר בני-אדם – זיכוי מס בשיעור מס החברות.

סכום התקרה המעודכן לשנת המס 2016 הינו – 9,212,000 ₪, וסכום התרומה המינימלי
ל-180 ₪.

סכומים מרביים לתרומות בשנים קודמות (בגין שנים שניתן לדרוש בגינן זיכוי בדוח המס לשנת 2016 בשל תרומות שלא נוצלו במלואן):

 • שנת המס 2013 – 9,130,000 ש”ח.
 • שנת המס 2014 – 9,304,000 ש”ח .
 • שנת המס 2015 – 9,295,000 ש”ח .

 

 1. נתונים לשנת המס 2016 (הטבות במס)

 

הנושא לשנה ₪ לחודש ₪
נקודת זיכוי 2,592 216
תקרת הכנסה מזכה  לעמית מוטב 104,400 8,700
תקרת הכנסה לעמית יחיד (הכנסה שאינה ממשכורת) 146,400 12,200
תשלום מרבי לזיכוי –עמית מוטב 208,800*5% 10,440 870
תקרת פיצויי פיטורין פטורים (לכל שנת עבודה) 12,230   –
תקרת ההכנסה השנתית להפרשה לקרן השתלמות 261,000   –
תקרת שכר דירה פטור למגורים        – 5,030
שכ”ד למגורים החייב ב- 10% ללא תקרה  
הכרה בכיבודים במקום העסק 80% מההוצאות   –
מתנות לספקים ולקוחות 210   –
מתנה לעובד לרגל אירוע אישי 210   –

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.

 אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי.

 

תשומת לבכם לכך, כי זכות היוצרים בחוזר הלקוחות שייכת לשרון, שטיינר, זילבר ושות’ רואי חשבון בלבד, וההרשאה ניתנת לכם לעשות בו שימוש. הנכם מתבקשים איפוא שלא להפיץ חוזר זה, או כל חלק ממנו, לצד שלישי אחר.

אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

בברכה,

 

שרון, שטיינר, זילבר ושות’

נגישות