הפסדים בחברה

 ב מאמרים, מס הכנסה, עדכונים מקצועיים

מאת: רו”ח יניב זילבר; רו”ח יוגב זילבר

הפסדים בחברה בע”מ – רגע לפני פירוק חברה..

החלטתם לסיים את פעילותה של החברה? במידה ולחברה קיים הפסד לצרכי מס, כדאי לעצור רגע ולברר האם ניתן לנצל את ההפסד לצרכי מס שנצבר לחברה ולהפיק מכך רווח אישי (שלעיתים הינו מאד משמעותי). הפסדים של חברה לצרכי מס הינם נכס לכל דבר ועניין. ישנה האפשרות החוקית למכור את החברה עם יתרת ההפסדים הצבורים שלה כך שלמעשה מכירת החברה עם ההפסד הצבור לצרכי מס לאדם אחר, ניתן לקיזוז כנגד הכנסה חייבת עתידית של החברה.

יש לציין כי עסקת מכירת מניות בחברה עם הפסדים צבורים לבעל מניות חדש רק לשם קיזוז ההפסד ואין לה כל טעם מסחרי, הינה עסקה מלכותית אשר רשויות המס לא יתירו. ועל כן, ישנם מספרים כללים אשר נקבעו לניצול חוקי של יתרת ההפסדים של החברה.

נפרט על כך באמצעות פס”ד רובינשטיין – בעל מניות חדש רכש את מניות חברה אקווריום פיש בע”מ (חברה בתחום דגי נוי). לחברה זו לא הייתה כל פעילות או נכסים מלבד יתרת ההפסד לצרכי מס. בעל המניות החדש הזרים לחברת אקווריום פיש פעילות מתחום הנדל”ן והבנייה. את רווחיה של הפעילות החדשה ביקש לקזז מיתרת ההפסד של החברה. פקיד השומה לא התיר את קיזוז הפס”ד לפי טענת סיעף 86 בדבר ביצוע עסקה מלכותית ללא כל מטרה עסקית ראויה. בפס”ד נקבע כי כאשר בעל מניות רוכש חברה רק לשם קיזוז יתרת ההפסד הצבור וללא כל נכסים ופעילות וכן, בעל המניות החדש מעולם לא נשא מעולם בהפסדיה, אין להתיר את קיזוז הפסד החברה מהפעילות החדשה של בעל המניות החדש. בפס”ד קבע השופט אהרון ברק כי לא כל רכישה של חברה עם יתרת הפסדים תחשב כעסקה מלאכותית כמו לדוגמא: רכישת חברה לשם שיקומה, רכישת שלד בורסאי, רכישת חברה מתחרה עם הפסדים צבורים על מנת להוציא את המתחרה מהשוק. רכישת חברה עם יתרת הפסדים בתחום פעילות מסוים על ידי בעל מניות חדש שימשיך את אותו תחום פעילות של החברה, לדעתי הינה שיקום החברה עם ההפסדים והבראת החברה והבאתה לרווחיות.

פס”ד נוסף העוסק בקיזוז הפסדים בחברה הינו פס”ד בן ארי, במקרה זה דן פס”ד לעניין קיזוז הפסדים צבורים בחברה של חלק מבעלי המניות שמחזיקים בה. בעל מניות המיעוט בחברה (החזיק 32%) רכש את חלקו של בעל מניות אחר (החזיק 68%). בעל מניות המיעוט הכניס לחברה פעילות שהניבה לחברה רווחים ותבע קיזוז של ההפסדים צבורים שיש לחברה. מס
הכנסה לא התיר את קיזוז ההפסד. ביהמ”ש העליון הכריע כי מאחר וחלק המיעוט נשא לפי חלקו היחסי בהפסדים של החברה והשתתף בסיכונים שהיו לחברה הרי לו תעמוד הזכות היחסית לקזז את ההפסד לפי גובה חלקו (32%) בלבד מהכנסת הפעילות החדשה.

חשוב לציין את המהות הכלכלית של ניצול ההפסד לצרכי מס, וכתוצאה מכך העסקה לא תחשב כעסקה כמלאכותית.
רכישת חברה עם הפסדים במחיר מתאים, כשיש מהות כלכלית ראויה יכולה להניב חסכון מס ניכר.
חשוב לציין כי בעל מניות שמוכר את מניותיו, למעשה מבצע עסקת מכירה וזאת הינה אירוע מס בתחום ההון. לאור תיקון 147 לפקודת מס הכנסה והוראות סעיף 91(ד) לפקודה – אירוע הוני לרווח או הפסד, מחויב בדיווח לפקיד השומה בתוך 30 יום באמצעות טופס מס הכנסה 1399.

נגישות