על מיסים ומכסים, הסבר קצר…

 ב מאמרים, מס הכנסה, עדכונים מקצועיים

מאת: רו”ח יניב זילבר; רו”ח יוגב זילבר

  • רשות המסים אחראית על גביית מסים ישירים, מסי מקרקעין, היטלים מיוחדים, מסים משכר עבודה ומסים מרווחי הון אחרים על פי החוק. הרשות פועלת בתוקף חוקים, תקנות והוראות שעיקרם: פקודת מס הכנסה, חוק מס שבח מקרקעין, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוקי עידוד, חוק מס ערך מוסף (מס שכר ורווח), חוק מס מעסיקים, חוק עבירות מנהליות, פקודת המסים והגבייה, חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), הוראות שונות המתייחסות למסים הכלולות בחוקים ובתקנות.בנושאי מכס ומע”מ ממונה רשות המסים על גביית המסים העקיפים, המוטלים על צריכת סחורות ושירותים. המיסים אותם גובים המשרדים הם: מס ערך מוסף – המוטל בשיעור אחיד על כל הפעולות במשק; מכס – המוטל על סחורות מיבוא; מס קנייה – המוטל הן על הייצור המקומי והן על היבוא; בלו דלק – מס קצוב המוטל על כל סוגי הדלק; ומס בולים – על מסמכים.מהו מס:
    מס הוא תשלום המוטל מכוח חוק שאין כנגדו תמורה ישירה למשלם. תשלום המס הוא אחד מהחובות הבסיסיות המוטלות על האזרח במדינה. כנגד חובה זו קיימות גם הזכויות של האזרח. ברור שהאחד עומד כנגד השני .סוגי מיסים
  • מס יחסי – מוטל בשיעור קבוע ללא קשר לגובה ההכנסה, כגון מס על חברות שחל בשיעור קבוע של ‎%26.5% (בשנת 2014).
  • מס פרוגרסיבי – מוטל בשיעורים מדורגים העולים עם עליית ההכנסה, כגון מס הכנסה על היחיד. על פי שיטה זו, שיעור המס עולה ככל שההכנסה עולה.מיסים ישירים – מוטלים על הכנסתו של משלם המס ומותאמים ליכולת התשלום שלו, כגון מס הכנסה ומיסוי מקרקעין.מיסים עקיפים – מוטלים ישירות על הוצאותיו של האזרח, כגון מס ערך מוסף, מכס, מס קניה ומס בולים. מיסים כאלה הם באופיים רגרסיבים, דהיינו מכבידים יותר על בעלי הכנסות נמוכות.
  • שיטות מיסוי אשר נהוגה בישראל הינה שיטת מיסוי פרסונאלי – השיטה מתבססת על מפיק ההכנסה. אם מפיק ההכנסה הוא תושב המדינה, יוטל מס על הכנסותיו גם אם הופקו מחוץ לתחומי המדינה.מיום ‎1/1/2013, מועד כניסת הרפורמה במס הכנסה לתוקף, אומצה שיטת המס הפרסונאלית אשר נהוגה במדינות העולם המפותחות. דהיינו, תושב ישראל יתחייב במס, הן על הכנסותיו בישראל והן על הכנסותיו מחוץ לישראל. תושב חוץ יחויב במס על הכנסותיו בישראל גם אחרי הרפורמה, כמו לפניה.שיטה זו היא מחייבת המציאות, עקב הפיכתו של העולם בשנים האחרונות ל”כפר גלובלי קטן” ועקב הניידות והנגישות הרבות יותר למקומות שונים בעולם – דבר שאפשר לשנות את מקום הפקת ההכנסה ביתר קלות.

* המיסוי מתבצע על רווחים מעסק, עבודה, ריבית , שכר דירה, על מכירת נכסים ועל מקורות נוספים.
לעניין זה ישנו הבדל בשיטות חישוב המס בין יחיד לחברה. חברה היא ישות נפרדת והמס מוטל על החברה כמס יחסי. לעומת זאת, המס על היחיד הוא מס פרוגרסיבי וישיר וניתנות לו הטבות מסוימות שאינן חלות על חברה.

סוגי המיסים:
מסים ישירים
מסים ישירים מוטלים על רווחים של יחידים וחברות, הן מפעילות כלכלית שוטפת והן מעסקאות הון חד פעמיות. מס הכנסה מוטל באופן פרוגרסיבי על רווחיהם של יחידים ואילו מס חברות מוטל בשיעור קבוע (26.5% בשנת 2014) על רווחיהן של חברות. מס רווח הון ומס שבח מקרקעין מוטלים על רווחים מעסקאות הון של יחידים וחברות בשיעור החל על רווחיהם השוטפים.

מסים על מקרקעין
עם ביטולו של מס רכוש, שהוטל על קרקעות המיועדות לבניה באופן שוטף, נותרו מסים המוטלים על עסקאות בקרקעות – מס מכירה המוטל על המוכר ומס רכישה המוטל על הרוכש. למעשה, להבדיל ממס שבח המוטל על הרווח במכירת קרקע, מסים אלה אינם מסים ישירים, היינו הם אינם מוטלים על הרווח אלא מחושבים כשיעור משווי הנכס הנמכר.

מס עקיף על מוסדות כספיים ומלכ”רים
מס שכר ורווח המוטל על מוסדות כספיים ומס שכר המוטל על מלכ”רים מקורם בחוק מע”מ וגבייתם מוטלת מכוח החוק על מס הכנסה. הטלת מע”מ על השירותים שנותנים הגופים האמורים מסובכת מבחינה טכנית ולפיכך בחר המחוקק בחלופה שוות ערך מבחינה כלכלית אך המחושבת מבחינה טכנית כפונקציה של רווחי ארגונים אלה והשכר שהם משלמים – שני פרמטרים המהווים בסיס לחישוב מס הכנסה ומכאן הטעם להטלת גבייתם על רשות המסים.

מס מעסיקים
מס מעסיקים מוטל על מעבידים בשיעור מהמשכורות שהם משלמים. המס מוטל כיום רק על מעסיקים במגזר הציבורי.

מע”מ
מס ערך מוסף מהווה מקור הכנסה עיקרי בתחום המיסוי העקיף. המס הוא בשיעור אחיד של 16% ומוטל על סך המכירות בניכוי סך קניית תשומות, מוצרי ביניים והשקעה לסוגיה. המס הוא רב שלבי כשבסופו של דבר הוא ניגבה על כלל הצריכה, הן הפרטית והן הציבורית. בסיס המס אינו כולל את ההשקעות ואת הייצוא, אך כולל את הייבוא המיועד לצריכה. מספר יוצאים מהכלל, פטורים ושיעורי אפס: הייצוא, שירותי תיירות נכנסת, מכירת פירות וירקות, הובלה בינלאומית של מטענים, השכרת דירות, חוק אילת.

מכס
המכס הוא מס המוטל על היבוא בלבד, מטרתו העיקרית להגן על הייצור המקומי מפני ייבוא מתחרה.
המכס חל רק על קבוצות מוצרים מסוימות בייבוא מארצות שלישיות, רוב הייבוא לישראל פטור לחלוטין ממכס, בתוקף הסכמי סחר חופשי שעליהן חתמה ישראל עם השוק האירופי המשותף, ארה”ב, אפט”א וכו’.

מס קניה
מס קניה נגבה הן ביבוא והן בייצור המקומי, בשיעורים שונים, על קבוצות פריטים מצומצמות ומוגדרות. עיקר ההכנסה בסעיף זה היא מיבוא של כלי רכב, סיגריות ומוצרים בני-קיימא. המס מוטל בשיעורים זהים על היצור המקומי ועל היבוא, ומחושב כאחוז מהמחיר הסיטונאי.
בראשית שנות התשעים הוחל במדיניות פישוט מס הקניה והפחתה הדרגתית של שיעורי המס.

בלו דלק
המס על הדלק הוא מס קצוב החל על כל סוגי הדלק – בנזין, סולר, נפט, גז, פחם ומזוט. מתעדכן אחת לשלושה חודשים, לפי שיעור העלייה של מדד המחירים לצרכן.

נגישות