עידכון ביטוח לאומי 2016

 ב עדכונים מקצועיים

החל מ-18 ביולי 2016 – טופס 126 מקוון שמועבר למוסד לביטוח לאומי פעמיים בשנה

 

החל בחודש יולי 2016 תקום חובת דיווח מקוון בטופס 126 למוסד לביטוח לאומי.

 

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 2015 ו-2016), התשע”ה-2015 נוסף סעיף 355(א1) לחוק הביטוח הלאומי הקובע חובת דיווח טופס 126 מקוון פעמיים בשנה למוסד לביטוח לאומי.

לפי סעיף 355(א1)(1) לחוק הביטוח הלאומי, מעסיק או מי שמשלם פנסיה מוקדמת יגיש למוסד לביטוח לאומי דין וחשבון באופן מקוון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת, ששילם למי שבעדו הוא חייב או היה חייב בתשלום דמי ביטוח, למעט עובד במשק בית, במועדים אלה:

(א) עד יום 18 ביולי בכל שנה – לגבי החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה (מועד שידור ראשון יתבצע בחודש יולי 2016).

(ב) עד יום 18 בינואר בכל שנה – לגבי החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה (מועד שידור ראשון יתבצע בחודש ינואר 2017).

כל לקוח אשר מבצע את השכר עצמאית, לבדוק מול לשכת השירות של תוכנת השכר עמה הוא עובד כיצד לבצע את הדיווח הממוכן בצורה תקינה.

 

ביטוח אימהות החל מהשבוע ה-22 של ההיריון שלאחריו נולד ולד מת –
תיקון 172 לחוק הביטוח הלאומי

 

פורסם תיקון 172 לחוק הביטוח הלאומי המרחיב את ההגדרה “לידה” בסעיף 39 לחוק הביטוח הלאומי, כך שתכלול גם לידה שהתרחשה אחרי 22 שבועות של הריון, במקום 26 שבועות הקבועים כיום. התיקון נועד  לאפשר לנשים שעברו “לידה שקטה”, אשר יכולה להתרחש כבר מהשבוע ה-22 של ההריון, לקבל את הזכאויות המוקנות מכוח החוק לאישה שילדה.

סעיף 39 לחוק, מגדיר מהי לידה המקנה את הזכאויות האמורות ולפיו לידה היא לידת ולד חי או לידה אחרי עשרים ושישה שבועות של הריון גם כאשר הוולד אינו חי, לידה המכונה “לידה שקטה”. ואולם, בפועל “לידה שקטה” כאמור יכולה להתרחש כבר מהשבוע העשרים ושניים של ההיריון. אישה שילדה ולד מת בין השבוע העשרים ושניים לשבוע העשרים ושישה להריונה אינה נחשבת כיולדת לעניין החוק על כל המשתמע מכך. כתוצאה מכך נשים אלו אינן מקבלות ימי חופשה להתאוששות, על אף הקושי העצום הכרוך בחוויית הלידה השקטה הן במישור הפיסי והן במישור הנפשי, ואינן מקבלות תחליף שכר אם הן בוחרות לקחת פרק זמן להתאוששות באופן עצמאי.”

 

לדעתינו המקצועית ואישית, מכיון שמדינת ישראל שואפת להיות מדינת רווחה ראויה, יש אף להרחיב את התיקון לחוק אשר יכלול גם מתן חופשה של עשרה ימים על חשבון ביטוח לאומי (ולא על חשבון המעסיק), כתוצאה מהפסקת לידה מכל סיבה שהיא משבוע שש ועד שבוע עשרים ואחד.

 

חישוב דמי לידה לעובדת עצמאית – תיקון 176 לחוק הביטוח הלאומי

ביום 28 במארס פורסם ברשומות תיקון מספר 176 לחוק הביטוח הלאומי . על  פי התיקון, שייכנס לתוקף 30 יום לאחר פרסומו ברשומות, יחושבו דמי הלידה של “עובדת עצמאית” לפי בסיס ההכנסה בשומה הגבוהה יותר שבין השומה של השנה הקובעת ( שנת הלידה) לבין השנה שקדמה לשנת הלידה.

 

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.

 אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי.

 

 

תשומת לבכם לכך, כי זכות היוצרים בחוזר הלקוחות שייכת לשרון, שטיינר, זילבר ושות’ רואי חשבון בלבד, וההרשאה ניתנת לכם לעשות בו שימוש. הנכם מתבקשים איפוא שלא להפיץ חוזר זה, או כל חלק ממנו, לצד שלישי אחר.

 

אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות