“עוסק פטור”, דיווח למע”מ על מחזור עסקאות לשנת 2016

 ב עדכונים מקצועיים

במהלך חודש ינואר 2017 מקבלים כלל העוסקים אשר מסווגים כ”עוסקים פטורים” מכתב מאגף מע”מ ברשות המיסים. במכתב זה על ה”עוסק הפטור” לדווח אחת לשנה עד ליום 31 בינואר, 2017 את מחזור העסקאות בשנת 2016. כמו כן ,במידה ואין כל פעילות עסקית בתיק “העוסק הפטור “יש להגיש בקשה לסגירת התיק.

על מנת שלקוחותינו אשר מסווגים כ”עוסקים פטורים” ידווחו כנדרש למע”מ, אנו במשרד מפיצים את המידע הנ”ל ומוודאים כי הדיווח למע”מ יהיה כנדרש ובמועד.

להלן תזכורת להגדרת “עוסק פטור” לעניין מע”מ:

  • “עוסק פטור” מוגדר כעוסק אשר תקרת מחזור עסקאותיו לשנת 2016 הינה 99,006 ש”ח.
  • עסקאותיו של עוסק פטור פטורות מתשלום מע”מ (למעט עסקאות מקרקעין). משמעות הפטור הינה כי

“העוסק הפטור” אינו חייב בתשלום המע”מ על עסקאותיו ואין הוא מחייב את לקוחותיו במע”מ, מנגד הוא אינו רשאי לקזז ולדרוש מס התשומות ששולם על ידיו.

נבקש את ככל לקוחותינו לפנות אלינו למשרד (טלפון, דואר אלקטרוני) בהקדם על מנת שנדווח את מחזור העסקאות כנדרש על פי חוק, וכך נמנע מאי דיווח שלא במועד החוקי .

בשנת 2017 עודכנה התקרה ל”עוסק פטור”  למחזור עסקאות שאינו עולה על 98,707 ש”ח.

נגישות