הלוואות לצדדים קשורים

 ב עדכונים מקצועיים

במקרה שקיבל אדם או חבר בני אדם הלוואה ללא ריבית או בריבית נמוכה מזו שקבע שר האוצר, יחשב הפרש הריבית כהכנסה אצל מקבל ההלוואה. הפרש הריבית הינו ההפרש בין הריבית שנצברה בפועל על יתרת ההלוואה, לבין הריבית שהייתה נצברת אילו חושבה לפי שיעור הריבית שקבע שר האוצר.

 

הלוואות לצדדים קשורים – ריבית לפי סעיף  3 ט’ וסעיף 3 י’ לפקודת מס הכנסה

  1. הוראות סעיף 3 ט’ לפקודת מס הכנסה חלות על מקבל ההלוואה וקובעות כי אדם שקיבל הלוואה בלא ריבית או בריבית בשיעור נמוך משיעור הריבית שקבע לעניין זה שר האוצר, יראו את הפרש הריבית כהכנסה בידיו, בהתאם למערכת היחסים שבגינה ניתנה ההלוואה:

א.  הלוואה שניתנה בקשר ליחסי עובד ומעביד – כהכנסת עבודה אצל העובד לפי סעיף 2(2) לפקודה.
חריג – הלוואה עד 7,800 ש”ח (לשנת 2014), שניתנו לעובד שאינו בעל שליטה – שיעור הריבית הוא שיעור עליית המדד.

ב.  הלוואה שניתנה לאדם ממי שהוא מספק לו שירותים (זולת אם הוכיח שניתנה ללא קשר עם השירותים שסיפק) – כהכנסה ממתן שירותים, לפי סעיף 2(1) לפקודה.

ג.   בהלוואה (שפסקאות א ו-ב שלעיל אינן חלות עליה) שקיבל אותה בעל שליטה, או קרובו, מחברה בשליטתו – כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה.

שיעורי הריבית לעניין סעיף 3ט’ לפקודה:

            שנת 2015 – 4.07% (ללא הצמדה למדד)
            שנת 2014 – 4.31% (ללא הצמדה למדד)

  1. הוראות סעיף 3 י’ לפקודת מס הכנסה חלות על נותן ההלוואה וקובעות כי אדם שנתן הלוואה שנרשמה בפנקסי החשבונות שנוהלו לגבי הכנסה שלגביה היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה או חבר בני אדם שנתן הלוואה, וההלוואה היא בלא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר האוצר, יראו את הפרשי הריבית כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודת מס הכנסה בידי נותן ההלוואה ובלבד שמתקיימים “יחסים מיוחדים” בין נותן ההלוואה למקבל ההלוואה.

שיעורי הריבית לעניין סעיף 3י’ לפקודה:

         שנת 2015 – 3.05% (ללא הצמדה למדד)
         שנת 2014 – 3.23% (ללא הצמדה למדד)

  1. לעניין מע”מ בקשר לשני הסעיפים, יש חובה להוציא חשבונית בצירוף מע”מ על יתרת הפרש הריבית אשר מהווה הטבה.

נדגיש כי בגין כל הלוואה הניתנת לאדם אחר יש לערוך הסכם הלוואה מפורט הכולל בין השאר: סכום ההלוואה, מועדי פירעון, שיעור ריבית, בטחונות וכל פרט רלוונטי אחר.

אנו לשירותכם במתן פרטים נוספים ככל שתידרשנה.

נגישות