העלאת סכומי שכר מינימום

 ב עדכונים מקצועיים

מליאת הכנסת אישרה ביום (ד’) 21.1.2015 בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע”ה-2015.

להלן עיקרי הצעת החוק:

הצעת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע”ה-2015

שיעורי שכר המינימום

בהתאם להצעת החוק, יעודכן שכר המינימום באופן מדורג כמפורט להלן:

  1. מיום 1.4.2015 ועד ליום 31.3.2016 יהיה שכר המינימום בגובה 4,650 ש”ח (25 ש”ח לשעה).
  2. מיום 1.4.2016 ועד ליום 30.6.2016 יהיה שכר המינימום בגובה 4,650 ש”ח או 47.5% מהשכר הממוצע כפי שהוא ב- 1.4.2016, הגבוה מבניהם (25 ש”ח לשעה או השכר המעודכן חלקי 186 שעות עבודה חודשיות).
  3. מיום 1.7.2016 ועד ליום 31.12.2016 יהיה שכר המינימום הסכום האמור בסעיף 2 לעיל או 4,825 ש”ח, הגבוה מבניהם (25.94 ש”ח לשעה או השכר המעודכן חלקי 186 שעות עבודה חודשיות).
  4. מיום 1.1.2017 עד תום תוקפו של החוק המוצע יהיה שכר המינימום בגובה 5,000 ש”ח (26.88 ש”ח לשעה).

 

הצעת החוק תיכנס לתוקף ביום 1.4.2015.

חוזר זה אינו תקף לגבי עובדים אשר תנאי עבודתם מוסדרים בהסכמים קיבוציים בענפים השונים, כגון: שמירה, ניקיון, מלונאות ועוד.

לגבי אותם עובדים ולגבי פרטים ו/או הבהרות בנוגע לחוזר הנ”ל, נא לפנות למשרדינו.

 

זכות היוצרים בחוזר הלקוחות, שייכת לשרון, שטיינר, זילבר ושות’ רואי חשבון בלבד, וההרשאה ניתנת לכם לעשות בו שימוש. הנכם מתבקשים איפוא שלא להפיץ חוזר זה, או כל חלק ממנו, לצד שלישי אחר.

אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי. אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

 

נגישות