עבודת נוער בחופשת הקיץ 2017

 ב עדכונים מקצועיים

ברצוננו להביא לידיעתכם מידע על זכויות נוער בעבודה, לרבות בתקופת חופשת הקיץ. על פי פקודת מס הכנסה, נוער עובד (מי שמלאו לו בשנת המס 16 או 17 שנה) זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשווי של 215 ש”ח לחודש, בנוסף לנקודות הזיכוי המגיעות לתושבי ישראל:

  • נער שמלאו לו 16 שנה וטרם מלאו לו 18 שנה זכאי ל- 3.25 נקודת זיכוי.
  • נערה שמלאו לה 16 שנה וטרם מלאו לה 18 שנה זכאית ל- 3.75 נקודת זיכוי.

נקודת זיכוי פירושה הפחתה מסכום המס שחייבים בו. לפיכך, נער המשתכר עד 6,768 ש”ח לחודש (81,220 ש”ח לשנה), ונערה המשתכרת עד 7,535 ש”ח לחודש (90,430 ש”ח לשנה) לא ישלמו מס הכנסה.

במסגרת קבלת נוער לעבודה בחופשת הקיץ ובכלל, יש למלא טופס 101 (כרטיס עובד) ולסמן במקום המיועד לכך כי מלאו לנער/ה 16 שנה אך טרם מלאו 18 שנה בשנת המס. על המעסיק לעניק נקודות הזיכוי המגיעות ולחשב את המס הנכון.

כמו כן, נער/ה שלא עבד בחלק מהשנה ולא היו לו הכנסות נוספות מלבד משכורתו אצל אותו מעסיק, יהא זכאי לניכוי מס מופחת ממשכורתו. יש לציין עובדה זו במקום המיועד לכך בטופס 101.

דברי ההסבר המובאים כאן הינם כלליים ואין לראות בהם נוסח החוק.

 

להלן שכר המינימום לנוער מעודכן לינואר 2017:

גיל אחוז משכר המינימום למבוגר שכר חודשי – עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 שנה 70% 3,500 ש”ח 20.23 ש”ח
עד 17 שנה 75% 3,750 ש”ח 21.68 ש”ח
עד 18 שנה 83% 4,150 ש”ח 23.99 ש”ח

 

  • שכר מינימום למבוגר, נכון לחודש ינואר 2017, הינו 26.88 ש”ח לשעה, שכר מינימום חודשי 5,000 ש”ח. לנוער השכר השעתי מחושב לפי 40 שעות שבועיות או  173 שעות חודשיות.
  • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר, מהווה עבירה פלילית.
נגישות
דוח שנתי 2017