מפקד מלאי ומפקד קופה ליום 31.12.16

 ב עדכונים מקצועיים

הנדון:  מפקד מלאי ומפקד קופה ליום 31.12.16

 

  1. מועד מפקד המלאי

 

לקראת סיום שנת המס 2016, ברצוננו להזכירכם שיש לערוך מפקד מלאי ליום 31.12.16.

אם לא ניתן לספור את המלאי בתאריך שצוין, ניתן לערוך את המפקד בתאריך אחר, סמוך ככל האפשר ליום המאזן, אך במקרה כזה, יש לערוך מראש את הסידורים הדרושים לתאום כמותי בין רשימות המלאי בתאריך המפקד ובין רשימות המלאי הסופיות שתערכנה בכל מקרה ליום המאזן, דהיינו 31.12.16.

 

הערכות זו צריכה לכלול רישום מדויק של כל הטובין הנכנסים והיוצאים מהעסק בין תאריך המפקד ותאריך המאזן וזיהויים ברשימות המלאי.

 

כמו כן, הננו מפנים את תשומת לבכם לכך, שאם הפרש הזמן בין יום המפקד ובין יום המאזן עולה על 10 ימים, חובה להודיע על כך מראש גם לפקיד השומה.

 

  1. עריכת מפקד המלאי

 

רשימות המלאי צריכות לכלול את כל הטובין שבבעלותכם, או ברשותכם.

טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשותכם ירשמו בנפרד.

כמו כן, עליכם לערוך רשימת טובין שבבעלותכם והנמצאים בתאריך המפקד אצל אחרים (סחורה שנשלחה לעיבוד??, טובין במחסני ערובה וכו’).

 

גיליונות הספירה צריכים להיות ממוספרים מראש במספור עוקב. בראש כל גיליון יצוין תאריך המפקד ומקום אחסון הטובין. רצוי לערוך את הרשימה בשלושה עותקים לפחות.

 

הרשימות יכללו פרטים אלה לפחות:

 

  • תיאורם של הטובין, באופן המאפשר זיהוי סוגם.
  • מצבם, אם אינו תקין (מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכו’).
  • היחידה לפיה נמדדת הכמות (ק”ג, מטרים, תריסרים וכו’).

 

רצוי להשאיר מקום לשני טורים נוספים, שימולאו במועד מאוחר יותר והם: מחיר היחידה ושווי כולל (מספר היחידות מוכפל במחיר).

האחראי על הספירה יחתום בסוף כל גיליון ויציין את שמו המלא.

אם מתעוררות בעיות או שאלות נבקשכם לפנות למשרדינו.

 

 

 

 

 

 

 

  1. חישוב עלות המלאי בש”ח

 

את חישוב הערך הכספי של המלאי ניתן לעשות במועד מאוחר יותר. בספירת המלאי יש לכלול את הפריטים הנמצאים ברשותם של אחרים והשייכים לכם (קונסיגנציה). הערך יחושב לפי עלות הרכישה/הייצור (לא כולל מע”מ). במקרה של טובין שאינם תקינים (ראה לעיל), או שמחיר מכירתם המשוער נמוך מהעלות, יחושב הערך לפי ערך המימוש הנקי והדבר יודגש תוך ציון בסיס החישוב. העלות תחושב לפי שיטת “פיפו” (נכנס ראשון יוצא ראשון), או לפי זיהוי ספציפי של רכישת פריטים שנותרו במלאי.

אם מתעוררות בעיות או שאלות בהקשר לחישוב ערך המלאי נבקשכם לפנות למשרדינו.

 

  1. שמירת הרשימות המלאי

 

רשימות המפקד המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע שנים מתום שנת המס, או שש שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה, הכל לפי המאוחר יותר. פקידי השומה נוהגים לדרוש רשימות מפקד מלאי זמן קצר לאחר תאריך המאזן. במקרים כאלה עליכם להמציא לפקיד השומה, מיד עם קבלת הדרישה, העתק אחד מרשימות המפקד המקוריות, בלי להמתין לחישוב הערך הכספי של המלאי.

 

  1. מפקד קופה מזומן / המחאות

 

יש לערוך ספירת קופת מזומן / שיקים / קופה קטנה  ליום 31.12.2016 בסיום יום העבודה / משמרת.

 

כמו כן, יש גם להכין רשימה של כל השקים הדחויים והשטרות שימצאו בקופת העסק בסוף יום העסקים האחרון כאשר הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: מס’ השיק או השטר, שם החותם, שם המסב האחרון, הבנק, מועד הפירעון והסכום. מוצע להכין רשימות נפרדות של השקים לביטחון שניתנו או שנמסרו, שיקים לניכיון בבנק ושיקים של חייבים שחזרו.

 

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.

 אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי.

 

תשומת לבכם לכך, כי זכות היוצרים בחוזר הלקוחות שייכת לשרון, שטיינר, זילבר ושות’ רואי חשבון בלבד, וההרשאה ניתנת לכם לעשות בו שימוש. הנכם מתבקשים איפוא שלא להפיץ חוזר זה, או כל חלק ממנו, לצד שלישי אחר.

אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

 

נגישות