מיסוי יתרות חובה בחברות ומיסוי והגדרות לחברת “ארנק”

 ב עדכונים מקצועיים

הנדון: מיסוי יתרות חובה בחברות ומיסוי והגדרות לחברת “ארנק”

ועדת הכספים של הכנסת אישרה לאחרונה פה אחד את הפרק בחוק ההסדרים העוסק במיסוי חברות ,לרבות חברות הארנק. הצעת החוק כוללת  3 חלקים מרכזיים המטפלים בתופעת ניצול לרעה של מיסוי תאגידי, כפי שהוסכמו לאחר דיונים ממושכים שנערכו עם הלשכות המקצועיות )לשכת רואי חשבון, לשכת עורכי הדין ולשכת יועצי המס(.

החלק הראשון בהצעת החוק עוסק בחיוב משיכות כספים המבוצעות על ידי בעלי המניות מהחברות שבבעלותם. משיכות אלה יחויבו בתום השנה שלאחר השנה בה נמשכו, כהכנסה חייבת במס בידי בעל המניות שמשך את הכספים. בנוסף גם העמדת נכסים כגון דירות מגורים, כלי שיט וטיס לשימוש בעלי המניות תחויב כהכנסה חייבת בידם.

החלק השני בתיקון החקיקה דן בחברות שהוקמו על ידי נושא משרה )דירקטורים, מנכ”לים וכד( וכן שכירים במהותם שהעניקו שירותים דרך חברות שבבעלותו- “חברות שכירים”. על פי הצעת החוק שאושרה בוועדה, ההכנסות שיתקבלו על ידי החברה ייוחסו לבעל המניות וישולם עליהן מס שולי ככל שאר השכירים.

החלק השלישי בהצעת החוק נוגע בסמכות המנהל להורות על חלוקה של רווחים שנצברו בחברה. על פי הצעת החוק שאושרה,  רשאי המנהל לאחר התייעצות עם וועדה ציבורית שתוקם, להורות על חלוקה של עד 50 אחוז מרווחים שנצברו בחברה ושמקורם אינו מרווחים שנצברו בחמש השנים שקדמו לחלוקה. על מנת לאפשר פיתוח עסקים וצמיחתם, הוסכם כי לא ניתן יהיה להורות על חלוקה של רווחים אם הסכום המצטבר שלהם נמוך מ 5 מיליון ₪ ובכל מקרה, יתרת הרווחים שתיוותר בחברה לא תהיה נמוכה מ 3  מיליון ₪.

כמו כן נקבעו במסגרת תיקון החקיקה הוראות מעבר מקלות על פיהן ככלל, ניתן יהיה להשיב ללא חיוב לפי הסעיף החדש, כספים שיושבו עד ליום 31 בדצמבר 2017, או נכסים ששמשו את בעלי המניות, עד ליום 31.12.18. כמו כן, נקבעו הוראות לעניין העברת דירות מגורים מהחברות לבעלי המניות שהשתמשו באותן דירות למגוריהם לפיהן יוכלו לפנות או להעביר את הדירה לבעלותם עד 31.12.18.

תמצית הגדרה ומטרת חברת “ארנק” בעיני רשות המיסים- פעילות החברה הינה אותו השירות שהיה בעליה מספק לו היה שכיר או עצמאי, ועל ידי כך מפחיתה את שיעור מס הכנסה וביטוח לאומי לבעליה בשיעור ניכר.

 

לאור שינויים רבים הצפויים בחוק ההסדרים לשנים 20182017 והוראות שעה מיוחדות שאושרו על ידי ועדת הכספים,  אנו מבקשים מכלל לקוחותינו לפנות לשותפים במשרד על מנת לקבל ייעוץ אישי ופרטני.

 

תשומת לבכם לכך, כי זכות היוצרים בחוזר הלקוחות שייכת לשרון, שטיינר, זילבר ושות’ רואי חשבון בלבד, וההרשאה ניתנת לכם לעשות בו שימוש. הנכם מתבקשים איפוא שלא להפיץ חוזר זה, או כל חלק ממנו, לצד שלישי אחר .

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.

אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי.

אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות