חשיבות הכללת “הערת עסק חי” בדוחות כספיים

 ב מאמרים, עדכונים מקצועיים

הכללת הערת עסק חי מעסיקה רבות את מקצוע ראיית החשבון לאחרונה, בעקבות פרסום פרשת ענבל אור.

אנו מאמינים כי, סוגית הכללת הערת עסק חי בחוות הדעת תמשיך להעסיק אותנו רבות בעקבות המשברים הכלכליים אליהם נקלעות חברות ציבוריות ופרטיות רבות.

“הערת עסק חי” – הערה שמצרף רואה החשבון לחוות דעת שלו לדו”חות הכספיים של החברה, אם הוא חושש שיש סכנה שהחברה לא תוכל להתקיים כעסק חי בעתיד הנראה לעין – תקופה שלא תעלה על שנה מיום המאזן, הופעת ההערה שכזו בחוות דעתו של הרואה חשבון משמעה, שקמו במהלך הביקורת תמרורי אזהרה כאלו אשר לא מאפשרים להניח את ההנחה כי החברה תוכל לממש את נכסיה ולפרוע את התחייבויותיה במהלך הרגיל של העסקים.

חשיבות הכללת הערת עסק חי יכולה להיות מאוד קריטית בדוחות הכספיים של חברה, מחד גיסא הופעת “הערת עסק חי” שכזו, עלולה להרע את מצבה של החברה ולגרום לה למצוקת אשראי, משום שקוראי הדוחות הכספיים של החברה, בעיקר משקיעים, תאגידים בנקאיים וספקים, נזהרים ומצמצמים את פעילותם עם החברה. מאידך גיסא, במידה והכללת עסק חי נעשית מאוחר מדי עם תחילת הסדר חוב או קריסת החברה הדבר גורם למשקיעים, ספקים ותאגידים בנקאיים להפסדי כספיים נוספים והשקעות שיורדות לטמיון.

לאחרונה, לאחר פרסום פרשת ענבל אור ודוחותיה הכספיים, נאמר על ידי הנאמן, עו”ד אין ארז, נגד רואי החשבון של ענבל אור, משרד רואי החשבון שטיינץ עמינח ושות’, כי “הדוחות ‘יופו’ ב-127 מיליון שקל, אם רואי החשבון ממשרד שטיינמץ-עמינח היו עורכים ביקורת אמתית, הם היו רושמים לחברת אור סיטי נדל”ן הערת עסק חי” (גלובס 31.3.2016).

בחוות הדעת מטעם משרד שטיינמץ עמינח ושות’ נכתב כי “הדו”חות הכספיים משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המצב הכספי”. ע”פ הנאמן: “כבר ביולי 2015 עת נחתמו הדו”חות ל-2014, היו כבר מספיק אינדיקציות (אילו היתה מתבצעת ביקורת אמתית) לתת לחברה הערת ‘עסק חי’ והוא מצר על כך שבמאזן אין כל הסתייגות או הימנעות, שכן הדו”חות ל-2014 אינם משקפים באופן נאות משום בחינה מהותית את המצב הכספי”.

להלן מספר אינדיקציות שהנאמן ביקש לברר את רישומם החשבונאי בדוח הכספי של חברות ענבל אור, לדוגמא:

  • רישום הלוואה שנתנה לאור כיתרת בעלי מניות בסך 6.3 מיליון שקל.
  • רישום כפול של סכום פיקדון של החברה בבנק לאומי בסך 3.2 מיליון שקל. פעם אחת מופיע הסכום כפיקדון ופעם שנייה תחת סעיף “הכנסת לקבל”.
  • מוניטין וזכות תביעה שיוחס להם ערך של מיליוני שקלים במאזן, שבפועל ערכם ע”פ הנאמן הינו אפס.

לסיכום – להערכתנו, לכל הפחות, היו חייבים רואי החשבון של ענבל אור לאור ממצאי הנאמן לפעול בגישה הדו שלבית, גישה שבה היו צריכים לכלול הפניית תשומת לב בדבר אי וודאות משמעותית כזו או אחרת בקשר לדוחות הכספיים של החברה ולא להדגיש את החוסן הכלכלי של החברה כפי שעשו. לדעתנו, יישום דו שלבי מצד אחד יכול למנוע מצב של הדרדרות החברה בצורה מהירה, כפי שמפורט לעיל כאשר נכללת הערת עסק חי בדוחות הכספיים של חברה ומנגד הכללת הפניית תשומת לב מהווה תמרור אזהרה לאותם משקיעים, תאגידים בנקאיים וספקים טרם יפסידו את כספם.

נגישות