חובת דיווח על מקורות מימון לרכישת מקרקעין

 ב עדכונים מקצועיים

החוק לצמצום השימוש במזומן כולל בתוכו גם החלת חובת הדיווח לרשות המסים על מקורות המימון בעת רכישת מקרקעין. הידיעה על כך עוררה הדים וביקורת רבה בציבור.

על פי החוק, מי שרוכש זכויות במקרקעין וחייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, יהיה חייב לכלול בהצהרתו לרשות המסים על רכישת המקרקעין את הפרטים הבאים:

  • פרטים לגבי אמצעי התשלום שבו שולמה התמורה בעד המקרקעין.
  • הצהרה שבמועד ההצהרה טרם ידוע לו מה יהיו מקורות המימון.

רשות המסים תאפשר לרוכש להשלים את הפירוט לגבי מקורות המימון לרכישת הדירה תוך 6 חודשים מקבלת הדירה, מאחר שלעתים הרוכש אינו יודע מה יהיו מקורות המימון במועד החתימה על הסכם הרכישה.

לפי החוק, “אישור מסים” לצורך רישום הזכויות בפנקס המקרקעין יינתן רק במילוי הדיווח לפי סעיף 30(א) לחוק. לכן, עולה השאלה – האם לצורך מתן אישור מסים, המנהל יסתפק בפועל בדיווח על כך שהרוכש לא יודע מה יהיו מקורות המימון.

הסכמים במקרקעין תלויים ברישום זכויות במקרקעין לצורך השלמתם, ולכן לדעתנו ראוי שרשות המסים תבהיר לציבור שאישור המסים יינתן על ידי המנהל כבר במועד הגשת ההצהרה, גם אם הדיווח על מקורות המימון טרם הושלם.

בין כה וכה, כבר תקופה ארוכה שהבנקים מבקשים מהרוכשים את פירוט מקורות המימון לרכישת מקרקעין לפני העברת התמורה לחשבון המוכר, ואף דורשים אסמכתאות, במיוחד כשמדובר בסכומים המשולמים במזומן, בהתאם לחוק איסור הלבנת הון והצווים מכוחם ומכח הוראות ניהול בנק תקין של בנק ישראל.

אין מאמר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי. אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות