חג הפסח – זכאות לימי חופשה

 ב עדכונים מקצועיים

חופשת חג  – חג פסח תשע”ו (2016) חל ביום ו’ 22.04.2016, החג עצמו חל בשבת 23.04.2016,

והחג השני חל ביום ו’ 29.04.2016

 

א. עבודה בערב החג

משך העבודה נע בין 7-5 שעות עבודה (פחות מ – 7 שעות תלוי בהסכמים קיבוציים או בנוהג הקיים בחברה).

כאשר אין הסכמי עבודה או נוהג:

במקום שבו עובדים 8 שעות ביום, במשך 6 ימים בשבוע –  בערב החג יעבדו עד 7 שעות ובמקום שבו עובדים 5 ימים בשבוע, בערב החג יעבדו עד 8 שעות.

מקובל כי יום העבודה בערב החג יסתיים לפחות 3 שעות לפני כניסת החג.

 

ב. חופשה בערב החג[1]

ככלל יום חופשה בערב חג דינו כיום חופשה מלא.

עובד היוצא לחופשה מעבודתו במהלך ערב החג זכאי לשכר עבודה מלא, כאילו לא יצא לחופש (רגיל) וכאשר ממכסת ימי החופשה השנתית של העובד ינוכה יום חופשה מלא.

  • במקומות עבודה רבים הסגורים בערב החג, מקובל לנכות רק חצי יום ממכסת ימי החופשה השנתית של העובדים בגין חופשתם בערב החג, אך לשלם להם שכר מלא עבור אותו יום.
  • עובדים שייעדרו מהעבודה בערב החג הראשון (יום שישי) – במקומות שלא עובדים בימי שישי לאינוכה יום חופשה. ובמקומות שעובדים, העובדים שייעדרו מהעבודה יקבלו שכר מלא עבור אותו יום, אך ממכסת ימי החופשה שלהם ינוכה יום חופש אחד.
  • עובדים שייעדרו מהעבודה בערב החג השני יקבלו שכר רגיל וממכסת ימי החופשה ינוכה להם יום חופש אחד (גם במקומות שבהם עובדים 5 ימים בשבוע וגם במקומות שבהם עובדים 6 ימים בשבוע).

 

ימי חג לא יבואו במניין ימי החופשה השנתית – השנה, החופשה נמשכת 9 ימים (כולל 2 שישי ושבת). לכן, במקומות שבהם לא עובדים בימי שישי ינוכו לעובד 5 ימים ובמקומות שבהם עובדים 6 ימים בשבוע ינוכו לעובד 6 ימים.

 

ג. עבודה במהלך החג

יש לשלם לעובדים יהודים בעבור עבודתם בחג לפחות 150%.

 

ד. עבודה בחול המועד[2]יש לראות בימי חול המועד, ימי עבודה רגילים לעניין שעות העבודה בהן.

תשלום שכר עבור ימי החופשה בחג

  • עובד חודשי  – זכאי לתשלום משכורתו החודשית המלאה, גם אם היה בחופשה במהלך החגים.
  • עובד שעתי/יומי– זכאי לתשלום שכר רגיל בגין ימים שבהם היה בחופשת חג וזאת לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה, ובתנאי שלא נעדר מהעבודה בערב החג וביום שלאחר החג.

 

 

ה. חופשה “כפויה” במהלך תקופת החגים

מעסיק רשאי להחליט על חופשה מרוכזת לתקופה של מספר ימים, שביניהם גם ערב החג וגם ימי חול המועד; וזאת, בכפוף לשתי מגבלות:

  1. יש להודיע לעובדים על דבר ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש לפחות.
  2. יש לוודא כי לעובד יש די ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית ביוזמת המעסיק, על חשבון ימי חופשה עתידיים.

 

אם ישנם עובדים, שאין לזכותם די ימי חופשה לניצול, יוכל המעסיק:

  1. לא להוציא את אותם עובדים לחופשה;
  2. להוציאם לחופשה, אך לא לנכות את ימי החופשה מימי החופשה שיצברו בעתיד;
  3. ניתן, בהסכמת העובד, להוציאו לחופשה ללא תשלום לתקופה זו.

[1] שני ערבי פסח נחשבים לימי חופשה לבחירה – עובד רשאי לבחור אחד מהמועדים הללו כיום חופשה על חשבון ימי החופשה השנתית, כאשר למעסיק אסור לסרב לחופשה במועד זה, בתנאי שהעובד טרם ניצל יותר מיום בחירה אחד מינואר. אם עובד בחר באחד מערבי החג כיום חופשה לבחירה ובנוסף ניצל יום בחירה נוסף במהלך השנה, הוא יכול לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה בערב החג השני. אך, המעסיק אינו חייב להיעתר לבקשתה, אולם ולתת נימוקים סבירים אם מסרב לה.

[2] אם מקובל לעבוד בימים אלה מספר שעות נמוך מאשר בימי עבודה רגילים. נוהג זה מחייב את המעסיק להמשיך ולפעול בדרך זו.

נגישות