חברות בע”מ – היערכות לקראת תום שנת המס 2016 ותחילת שנת המס 2017

 ב עדכונים מקצועיים

הנדון: חברות בע”מ – היערכות לקראת תום שנת המס 2016 ותחילת שנת המס 2017

לקראת תום כל שנת מס, יש להיערך לביצוע פעולות עד לתום אותה שנה, או לדחיית ביצוע פעולות מסוימות אחרות עד לתחילת השנה העוקבת.

להלן נתונים על השינויים בשיעורי מס החברות בעשור האחרון:

שנת המס שיעור המס שנת המס שיעור המס
2003 36% 2010 25%
2004 35% 2011 24%
2005 34% 2012 25%
2006 31% 2013 25%
2007 29% 2014 26.5%
2008 27% 2015 26.5%
2009 26% 2016 25% (לגבי שנת מס מיוחדת- רק החל מיום 1.1.16)

 

החל משנת המס 2010, שיעורי מס אלו הם גם שיעורי המס על רווח הון ריאלי בידי חברות.

בהצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו- 2018), התשע”ז- 2016 (“הצעות חוק ההסדרים”), מוצע להפחית את שיעור מס החברות משיעור של 25% ל-23%, בשתי פעימות כמפורט להלן:

שנת המס 2017- מס החברות יהא 24%.

שנת המס 2018 ואילך- מס החברות יהא 23%.

נכון לכתיבת חוזר זה טרם הושלם תהליך החקיקה בנושא. אם תתבצע הפחתה זו בשיעור מס החברות, יש בה כדי להוות תמריץ נוסף לדחיית הכנסות ולהקדמת הוצאות לפני תום שנת המס 2016, והכל בהתאם להוראות החוק

 1. הכנסות

 

 • עיתוי ביצוע עסקאות- לפני או אחרי תאריך המאזן (מחזור מכירות, מכירת מלאי מת וכיוצ”ב).
 • קביעת מועד תקבול דמי שכירות מראש (סעיף 8ב לפקודה).
 • כאשר נוצר השנה הפסד הון ממכירת מכונות וציוד ומתוכננת רכישה של מכונות וציוד בשנים הבאות, כדאי לשקול להקדים את הרכישה לשנה הנוכחית כדי לנצל את ההטבות שבסעיף 27 לפקודה (הפיכת הפסד הון להפסד פירותי).
 • באם נוצר השנה רווח הון ריאלי ממכירת נכס בר פחת, ניתן לשקול לדחות את רווח ההון, באמצעות רכישת נכס בר פחת אחר המחליף את הנכס הנמכר (שיחלוף נכסים), והכל בכפוף לאמור בסעיף 96 לפקודה. נציין כי במסגרת החוק לתיקון סדרי עדיפויות משנת 2013 תוקן גם סעיף 96 לפקודה ובמסגרתו הוחרגו נכסים מסוימים לגביהם ניתן יהיה להחיל את הוראת השחלוף (למשל: רכבי ליסינג, זכויות במקרקעין בחו”ל, ועוד)
 • כאשר קיימים הפסדים עסקיים שוטפים- יש לשקול הקדמת הכנסות שאינן בהכרח הכנסות מעסק (כגון: דמי שכירות מראש, משיכת פיצויים מקופת גמל, וכיוצ”ב) לשם קיזוזן מההפסדים השוטפים

 

 1. הוצאות, ניכויים וזיכויים המותרים על “בסיס מזומנים”

ככלל, כבכל שנה, מומלץ להקדים הוצאות המותרות על בסיס מזומן (כדוגמת ההוצאות המפורטות בהמשך), כדי להפחית את תשלום המס לשנה הנוכחית.

 • השלמת תשלומים בשל הוצאות נלוות לשכר (קופות גמל, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים.)
 • השלמת תשלומים בשל פיצויי פרישה- לשנה השוטפת לרבות עדכון בגין תוספת שכר בשל שנים קודמות.
 • הקדמת התשלומים הבאים: פיצויים למפוטרים מכספי החברה, פדיון חופשה, דמי הבראה, בונוסים וכיוצ”ב.
 • הקדמת תשלומים שונים (ספרות מקצועית, השתלמויות, צרכי משרד, תיקונים והחזקה וכיוצ”ב).
 • תשלום הוצאות לתושבי חוץ עד תום השנה, או לחילופין תשלום הניכוי במקור המתאים לא יאוחר משלושה חודשים לאחר תום שנת המס (והעברתו לפקיד השומה תוך 7 ימים מיום הניכוי, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס), על מנת להכשיר את ההוצאה לצרכי מס.
 • תשלומים בשל הוצאות מחקר, סרטים, נפט (מוצע לקבל ייעוץ ספציפי לפני ביצוע התשלום).
 • פניה למדען הראשי לצורך קבלת אישור שהוצאות המחקר והפיתוח עומדות בתנאים אשר יאפשרו הכרה בהוצאות הנ”ל כהוצאות בשנה השוטפת. אין הכרח לקבל ממנו מענק (פס”ד פנורמה).
 • תשלום דמי פינוי.
 • ניכוי מיוחד לרכישת קופות רושמות.
 • תשלומים בשל תרומות למוסדות מוכרים.
 • דחיית הכרה בהוצאות (כגון אי תביעת פחת מואץ וכו’), ככל שהדבר ניתן ע”פ חוק, אם בשנת המס השוטפת לחברה הכנסה מאושרת/ מוטבת הפטורה ממס או החייבת במס מופחת, ובשנה הבאה צפויה עלייה בשיעור המס של החברה.
 • הפקדות לקופת גמל לקצבה, לפיצויים ולקרן השתלמות עבור בעלי שליטה, במיוחד לאור הוראות תיקון 190 לפקודה אשר מרחיב החל משנת 2012 את גובה ההוצאה שתינתן לחברה בשל הפקדות לקצבה עבור בעל שליטה.
 • שיקולים לאי חלוקת מענקים ודמי ניהול לבעלי שליטה, בהתחשב בפער בין שיעורי המס לגבי חברה ולגבי יחיד.
 • ביטוח לאומי- בעל שליטה בחברת מעטים לא מוכר כעובד שכיר, הן לעניין תשלום דמי הביטוח והן לעניין הזכאות לגמלאות (לגבי ביטוח אבטלה וביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק מעביד).
 • חיוב בעלי שליטה בריבית לפי סעיף 3(ט) לפקודה: בשנת 2016 השיעור המינימלי עומד על 3.41% לשנה (נומינלי).
 • זקיפה של הפרשי הצמדה בגין הלוואות בעלים- הוצאות הפרשי הצמדה מוכרות לחברה ופטורות ממס בידי יחיד בעל השליטה.
 • חשיפה למיסוי משיכות בעל שליטה שלא הוחזרו או העמדת נכסי החברה לרשותו כהכנסת עבודה או כדיבידנד).
 • מיסוי “חברות ארנק”- במסגרת הצעת חוק ההסדרים לשנים 2017 ו- 2018, מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה וחוק מיסוי מקרקעין, כך שייסגרו פרצות המס הקיימות המאפשרות ליחידים להשתמש במנגנון של רישום כחברה, כאשר במקרים מובהקים בהם נעשה ניצל לרעה של מודל המיסוי הדו שלבי יש לחייב את בעל המניות נותן השירות באופן שוטף בגין כלל הכנסות החברה שמקורן מפעילות של נושאי משרה או פעילות שמתקיימים לגביה יחסי עובד מעביד בפן המהותי, כאילו התקבלו ישירות על ידו. מומלץ לעקוב אחר החקיקה והתפתחויות בנושא זה.

 

 1. תשלומי מס
 • השלמת מקדמות בשל “הוצאות עודפות” שצריכות להשתלם על חשבון השנה השוטפת (בעיקר בחברה בהפסדים).
 • תשלום יתרת חוב המס עד 31 בינואר 2017 ללא חיוב בהפרשי הצמדה וריבית, או עד תום פברואר 2017 תוך תשלום מחצית הפרשי הצמדה והריבית, או עד תום מארס 2017 תוך תשלום 75% מהפרשי הצמדה והריבית.
 • יש לשקול תשלומי מענקים על מנת להקטין את הרווח ובכך להקטין את הפרשי ההצמדה וריבית המוטלים ממחצית שנת המס בשל הפחתת מקדמות בלתי מוצדקת.
 • התאמת המחזור שדווח לצרכי תשלום מקדמות למחזור בפועל והשלמת ההפרשים בדוח דצמבר.
 • התאמת המחזור ודווח כנ”ל לצרכי מס ערך מוסף.

 

 1. שונות
 • סיום הטיפול בחובות מסופקים ותביעות כספיות שנויות במחלוקת, מוקדם ככל האפשר עד תום שנת המס, לשם התרתם בניכוי בשנה השוטפת.
 • בדיקת האפשרות לדרוש החזר מע”מ בגין חובות אבודים.
 • הסכמי ניהול- יש לבחון את הסכמי הניהול עם צדדים קשורים. אם אין הסכמי ניהול, יש לעגן את ההסכמות בין הצדדים בכתב, לרבות מילוי טופס 1213 (תכנוני מס חייבים בדיווח), באם יש צורך בכך.
 • דיווח בגין קבלת חוות דעת- במסגרת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע”ו- 2015, נקבעה חובת דיווח לרשות המסים בשל שימוש בחוות דעת מסוימות שהתקבלו החל מיום 1.1.2016, כאשר שכר הטרחה של נותן חוות הדעת תלוי בחסכון המס של מקבל חוות הדעת ודיווח על “חוות דעת מדף” יש לבחון את הצורך בדיווח.
 • השלמת פרטי דיווח על תשלומים וניכויים במקור לגבי: סכום התשלום (לרבות בגין תשלומים שלא נוכה מהם מס במקור), סכום הניכוי, שם מקבל התשלום, מענו ומספר תעודת הזהות ובחבר בני אדם מספר מזהה אחר בצורה מדויקת כדי למנוע אי הכרת הסכומים כהוצאה (וכן בעיות בקליטת הדוח המקוון).
 • בדיקת סוג פנקסי החשבונות שיש לנהל מתחילת שנת המס 2017, בהתאם להוראות ניהול פנקסים, באם חלו שינויים בפעילות העסק (מחזור, מספר עובדים).
 • יש לשקול דיווח על בסיס מזומנים לצרכי מס לגבי חברות העוסקות במתן שירותים ואין להם מלאי עסקי, וזאת גם אם הדוחות הכספיים שלהן ערוכים לפי בסיס מצטבר. במהלך שנת 2012 הוציאה רשות המסים חוזר מקצועי בנושא בו החמירה את גישתה לגבי הזכאות לדיווח על בסיס מזומן.
 • איסור על גילום מס קבוצתי- החל מיום 1 בינואר 2011 לא מותר גילום מס הכנסה “קבוצתי” (מחוץ לתלושי השכר) של הטבות, הניתנות לייחוס ספציפי לעובדים וכל האישורים שניתנו על ידי רשות המסים (אם ניתנו) לגילום “קבוצתי” התבטלו וכן בוטלה אפשרות הדיווח על גילום “קבוצתי בטופסי 126, אשר יוגשו לגבי שנות המס 2011 ואילך. החל מהמועד האמור יש לגלם בתלושי השכר הטבות, הניתנות לייחוס ספציפי ואילו הטבות, שאינן ניתנות לייחוס ספציפי יסווגו כהוצאה עודפת.
 • ניכוי הוצאות ריבית והצמדה על חוב ניכויים- בפס”ד שריג אלקטריק, קבע בית המשפט העליון, כי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין חוב ניכויים יותרו בניכוי ללא קשר למועד הדרישה בניכוי של קרן המס, זאת בניגוד להבחנה שנקבעה בעבר בהלכת הד הקריות. יש הגורסים כי בכך נפתח פתח להכרה בניכוי הוצאות ריבית גם בגין ריבית והצמדה שנצברו על חוב מס רגיל.

 

 

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.

 אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי.

 

אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות