חברות ארנק – משיכות בעלים ,הלוואות לחברה משפחתית קשורה וביטול חברה משפחתית לשנת 2017 – עד ליום 31 בינואר 2017

 ב עדכונים מקצועיים

הנדון: חברות ארנק – משיכות בעלים ,הלוואות לחברה משפחתית קשורה וביטול חברה משפחתית לשנת 2017 – עד ליום 31 בינואר 2017.

 

  1. במסגרת החקיקה שאושרה אתמול ע״י ועדת הכספים של הכנסת )טרם בוצעה חקיקה סופית!!!( נקבע כי יראו יתרות חובה מסוימות בחברות “ארנק “ש”עומדות” בדוחות הכספיים ליום 31.12.2016 ושלא יוחזרו ו/או יפרעו עד ליום 31.12.2017 כמשיכת רווחים ע”י הבעלים, ובהתאם ימוסו כחלוקת דיבידנד או הכנסה מעבודה או מעסק, לפי העניין. כמו כן, לדעתנו הוראה זו תחול גם לשנים הבאות .

העמדת נכסים של חברה לבעליה, כגון שימוש בדירה ונכסי יוקרה אחרים, גם יחשבו כחלק מיתרות החובה.

  1. הוראות הסעיף הנ״ל חלות גם על הלוואות שניתנו לצד קשור שהוא חברה שקופה, כגון: בית או משפחתית . לאור האמור, בין השאר, ״יתרות חובה״ שבין חברה בשליטת נישום לבין חברה משפחתית לסוף שנת 2016 ואשר לא תוחזר עד סוף שנת 2017 תיחשב להכנסה כאמור בסוף שנת 2017.
  1. מאחר ועל פי הדין הקיים ניתן היה לבטל את סיווג החברה כ״משפחתית” לשנת 2017 בבקשה שתוגש לפקיד השומה עד סוף חודש נובמבר 2016, נוצר מצב לפיו – חברות שלא ביטלו את הסיווג כמשפחתית – ההוראה החדשה )החלה על המשיכה( תחול עליהן מבלי שהיתה להן אפשרות לשקול ולפעול לצאת מתחולת סעיף 64א לפקודה וביטול סיווגן כחברה משפחתית.

לכן, במסגרת סעיפי החוק בנוגע לחברות הארנק שאושרו כאמור )לפני קריאה שניה ושלישית) לבקשת לשכת רואי חשבון בישראל, נקבעה הוראה לפיה חברות יוכלו לבטל את הסיווג כחברה משפחתית לשנת המס 2017 ואילך וזאת באמצעות מתן הודעה לפקיד השומה עד ליום 31 בינואר 2017 )במקום 30 בנובמבר 2016(.

  1. לגבי חברות בית – בשלב זה, אפשרות ביטולן הינה גמישה יותר מבחינת מועד מסירת ההודעה לפקיד השומה, אולם כדאי להיערך גם לגביהן עקב חקיקה צפויה בנושא.

 

  1. נפנה את תשומת הלב שניתן גם לצאת מהגדרת חברה משפחתית באמצעות שינויי מבנה, מכירת מניות )מחוץ למשפחה( או באמצעות ביצוע הקצאת מניות בערכים ראליים לחברה בע״מ.
  1. לאור האמור, אנו מציעים ללקוחותינו אשר מחזיקים בחברה שקופה )משפחתית / חברת בית( לבחון את משמעות החקיקה, וכן לבחון את השפעת הוראות החוק החדשות לגבי חברות ובעלי מניות – שנתנו הלוואות לחברות שקופות כאמור.
  1. אנו מדגשים כי, בשלב זה החקיקה אושרה רק בועדת הכספים ודרושה אישור וחקיקה בכנסת.

תמצית הגדרה ומטרת חברת “ארנק” בעיני רשות המיסים- פעילות החברה הינה אותו השירות שהיה בעליה מספק לו היה שכיר או עצמאי, ועל ידי כך מפחיתה את שיעור מס הכנסה וביטוח לאומי לבעליה בשיעור ניכר  .

לאור שינויים רבים הצפויים בחוק ההסדרים לשנים 20182017 והוראות שעה מיוחדות שאושרו על ידי ועדת הכספים,  אנו מבקשים מכלל לקוחותינו לפנות לשותפים במשרד על מנת לקבל ייעוץ אישי ופרטני.

 

תשומת לבכם לכך, כי זכות היוצרים בחוזר הלקוחות שייכת לשרון, שטיינר, זילבר ושות’ רואי חשבון בלבד, וההרשאה ניתנת לכם לעשות בו שימוש. הנכם מתבקשים איפוא שלא להפיץ חוזר זה, או כל חלק ממנו, לצד שלישי אחר .

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.

אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי.אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות