השמדת מלאי – הוראת מס הכנסה

 ב מאמרים, עדכונים מקצועיים

השמדת מלאיהמלאי מהווה גורם משמעותי ובעל השפעה ישירה על התוצאה העסקית, הן בשנת המס הנוכחית והן בשנת המס שלאחריה. לפיכך, יש חשיבות רבה למפקד מצאי והערכת מלאי כמותי וכספי מדויקים.

לעתים מצטבר בעסק מלאי שלא נמכר מסיבות שונות, כגון: בלאי, השחתה, התיישנות וכו’, ויש להשמידו. כמו כן, ישנם מצבים בהם עולה הצורך להשמיד מלאי מכוח הוראות שונות של גופים כמו משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד החקלאות וכן הלאה.

על פי מס הכנסה, ישנו פרוטוקול מסודר עבור השמדת מלאי, אחריו יש לעקוב בקפידה.

יש להודיע 30 יום מראש לפקיד השומה על הכוונה להשמיד מלאי. בפנייה לרשויות המס יש לציין את הכתובת המלאה של המלאי, מועד ההשמדה המתוכנן ושווי המלאי.

פקיד השומה יחליט האם להיות נוכח בזמן השמדת המלאי.

בסמוך למועד השמדת המלאי, על הנישום לערוך פרוטוקול הכולל שני חלקים: בחלק ראשון יצוין המועד, האופן והסיבות להשמדת המלאי, ואילו בחלק השני יצוינו פרטי הטובין המושמדים, כולל שם הפריט והמספר הסידורי שלו כפי שהם מופיעים ברשימת המלאי, כך שניתן יהיה לזהות באופן חד ערכי את הפריט אשר נרשם בפרוטוקול ולהשוות אותו לרשימת המלאי.

העתק מהפרוטוקול יש להעביר למשרד רואה החשבון על מנת לתעד ולתייק כראוי.

ישנם מקרים בהם יש צורך להשמיד מלאי על פי חוקים או הוראות של גופים מפקחים. למשל, השמדת מזון על פי הנחיית משרד הבריאות, איסוף פסולת אלקטרונית על פי הנחיית המשרד לאיכות הסביבה, השמדת עודפי תוצרת צמחית על פי הנחיית מועצת הצמחים ועוד.

במקרים אלה, התיעוד הנלווה לפעולת השמדת המלאי יכול להחליף את הפרוטוקול. במצב זה, יש לערוך מסמך נלווה אשר יקשור בין התיעוד של השמדת הפריטים מכוח אותם חוקים או הוראות ובין רשימות המלאי, באופן שבו ניתן יהיה לזהות באופן חד ערכי את הפריט המושמד.

יש לשמור את פרוטוקול השמדת המלאי כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של העסק לשנת המס במהלכה בוצעה השמדת המלאי. בנוסף, חובה לשמור על כל המסמכים והתיעוד הנוגעים להשמדת המלאי אשר התקבלו מגורמים חיצוניים אשר עוסקים בהשמדת מלאי או בפיקוח על השמדה.

במקרים חריגים, בהם יש צורך להשמיד מלאי באופן מיידי ולא ניתן להמתין 30 יום כנדרש,  יש ליידע את פקיד השומה הרלוונטי באופן מיידי ולתעד את המלאי המושמד.

השמדת מלאי על פי ההוראות המדויקות של מס הכנסה, תבטיח כי הנישום יהיה זכאי להפחתת שווי המלאי המושמד לצרכי מס.

—-

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.
אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי. אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות