הצהרת הון

 ב מאמרים, מס הכנסה, עדכונים מקצועיים

מאת: רו”ח יוגב זילבר

אחת למספר שנים נוהג מס הכנסה לבקש מהנישום להגיש הצהרת הון. הצהרת הון הינה דו”ח על הנכסים וההתחייבויות (בארץ ובחו”ל), שלך, של בן/בת זוגך וילדיך שבשנת המס טרם מלאו להם 18 שנה.

מטרת הצהרת ההון מנקודת רשות המיסים היא לבחון האם דיווחתם לרשויות המס על הכנסותיכם ושילמתם מס כנדרש. בנוסף, הצהרת ההון בודקת התאמה בין ההכנסות שדווחו מהפעילות העסקית ורווחים מהשקעות או מנכסים לעומת הוצאות המחיה, השקעותיכם ותשלומים לרשויות המס.

על מנת להיערך בהתאם ליום שבו תידרשו להצהיר על הצהרת הון רצוי לבצע ריכוז ושמירה של המסמכים הבאים ליום 31/12/XX:

אישורים מתאגידים בנקאיים על יתרות חשבונותיך וחשבונות בן/בת זוגך לרבות ילדיך עד גיל 18:

 • שמירה של אישורים מבנקים על יתרת חשבונותיך (עו”ש, חח”ד, מט”ח). בנוסף, יש לשמור דפי חשבון בנק מתקופות ספציפיות המתעדות קבלת כספים כתוצאה ממתנות, ירושות וכדומה.
 • שמירה של חשבונות ההלוואות שהתקבלו (כולל פרוט בין קרן ובין ריבית והצמדה).
 • שמירה של חשבונות חיסכון/פיקדונות בש”ח או במט”ח (כולל פרוט בין הפקדות ובין רווחים שנצברו).
 • שמירה של אישורי יתרות להצהרת הון לקופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים וביטוחי חיים.
 • שמירה של אישורי יתרות מחברות השקעות בניירות ערך.

 אישורים על השקעות ברכוש קבוע:

 • שמירה של חוזים/הסכמים המתייחסים לרכישת/מכירת נכסי נדל”ן (למגורים ולהשקעה), כולל השקעות המתייחסות לשינויים ותוספות לנכסי נדל”ן קיימים.
 • שמירה של כל תשלומי מס שבח, מס רכישה, שכ”ט עו”ד, דמי תיווך וכדומה.
 • שמירה של חוזים/הסכמים המתייחסים לרכישת/מכירת נכסים קבועים אחרים (כלי רכב, כלי שייט, כלי טייס וכדומה) הכוללים את תאריך הרכישה/מכירה, דגם, שנת ייצור, מספר ועלות הרכישה או מחיר המכירה).

אישורים על רכוש אחר שברשותכם:

 • במידה וקיימים ברשותכם מזומנים בש”ח או במט”ח יש להעביר הצהרה על כך.
 • במידה והלוויתם כספים יש לערוך רשימה המפרטת את שמות החייבים, תאריכי העברת הכספים, תנאי ההלוואה ואישורים מהחייבים.

אישורים על רכוש שברשותכם:

 • תכולת בית – יש לערוך רשימה של כל המוצרים בני קיימא כגון: מוצרי חשמל, כלי נגינה, תמונות, שטחים וכדומה בסכום שעלות כל פריט מעל 300 ש”ח. ברכישות חדשות יש לערוך רשימה של פריטים שעלותם מעל 3,000 ש”ח. בנוגע לדברי אומנות, תכשיטים ואוספים רצוי לצרף פוליסת ביטוח/הערכת שמאי מחברת הביטוח.
 • במידה וברשותכם כספת בבית או בבנק יש לציין את מספר הכספת, מקומה ורשימת המפרטת את תכולתה.

אישורים על ההתחייבויות:

 • התחייבויות מתאגידים בנקאיים במידה וברשותכם התחייבויות בגין משכנתא, כלי רכב וכדומה יש לשמור אישורי יתרה המפרטים את יתרת הקרן מהבנק/מתאגיד אחר.
 • התחייבות מאחרים – יש לשמור תיעוד לסוף שנה המתאר את שמות נותני ההלוואה, תאריך לקיחת ההלוואה, סכומים ואישורים מנותני ההלוואה.

אישורים הקשורים לעסק שלך ושל בן/בת זוגך בו לא נערך מאזן (מתייחס בעיקר לעוסק פטור, עוסק מורשה ושותפויות):

 • שמירה של אישורים מבנקים על החשבון העסקי (עו”ש, חח”ד, מט”ח).
 • שמירה של חשבונות חיסכון/פיקדונות בש”ח או במט”ח (כולל פרוט בין הפקדות ובין רווחים שנצברו).
 • שמירה של אישורי יתרות מחברות השקעות בניירות ערך.
 • שמירה של חשבונות ההלוואות שהתקבלו (כולל פרוט בין קרן ובין ריבית והצמדה).
 • אישורים על קופות פיצויים.
 • אישורים על שקים דחויים שהופקדו בחשבון הבנק.
 • יתרת תשלום/החזר מע”מ בגין חודש דצמבר האחרון שלפני מועד הצהרת ההון.
 • יתרת תשלום ניכויים עובדים לביטוח לאומי ומס הכנסה בגין חודש דצמבר האחרון שלפני מועד הצהרת ההון.
 • רשימה של יתרת הלקוחות הפתוחים לתאריך הצהרת ההון.
 • רשימה של יתרת הספקים הפתוחים לתאריך הצהרת ההון.
 • רשימת של העובדים וסך תשלומי השכר שטרם שולמו למועד הצהרת ההון.

במידה וזו אינה הצהרת ההון הראשונה שלך יש לפרט את הרווחים הבאים:

 • רווחים מקופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, ביטוחי חיים ותוכניות חסכון אחרות. יש לצרך אישורים בהתאם.
 • רווחים ממכירת נכסי נדל”ן, כלי רכב וכל רכוש קבוע אחר (כולל תכולת בית).
 • אישורים מהבנק או מחברת ההשקעות על רווחים/הפסדים מניירות ערך ומט”ח.
 • תיעוד ורישום של קבלת מתנות / ירושות / תקבולים מחברות הביטוח / פיצויי פיטורין וכדומה.

פרוט הוצאות פרטיות מהותיות לדוגמא:

 • תיעוד ורישום של נסיעות וטיולים בחו”ל (יעד, תאריך יציאה וחזרה, עלות, מספר נפשות ועלות הטיול).
 • הוצאות למטפלת, עוזרת בית וכדומה (כולל פרוט בגין תאריכי העסקה ועלות).
 • תיעוד בגין אירועים ושמחות הקשורים למשפחה שבגינם הייתה הוצאת כספים משמעותית או קבלת מתנות בסכום משמעותי (כולל פרוט לגבי האירוע, תאריכים ועלויות).
 • הוצאות רפואיות מיוחדות (כולל פרוט לגבי הטיפול ועלותו).
 • הוצאות מחיה חד פעמיות כגון: לימודים גבוהים, תשלום שכ”ד, חברות במועדונים וכדומה.
 • תיעוד של חוזים והתקשרויות אשר יש בצידם הטבה כספית.
 • במידה והנך משמש מיופה כוח, אפוטרופוס, נאמן, נציג, בעל זכות חתימה בחשבונות בנקים, לגבי רכוש ו/או התחייבות שאינם בבעלותך בארץ או בחו”ל, עליך לצרף נספח המפרט את רכוש הבעלים ופרטיהם האישיים, בציון עלות כל נכס.
נגישות