הנדון: קרן פנסיה לעצמאים חובה החל מ-1 בינואר ,2017

 ב מאמרים, עדכונים מקצועיים

החל מינואר 2017, מחויב כל עצמאי, אשר מרוויח מעל 50% מהשכר הממוצע במשק, לחסוך  לפנסיה.

מטרת החוק הינה חיובית ואף הכרחית, שכן הרבה עצמאים, בעיקר בתחילת דרכם ,דוחים את ההפקדה לפנסיה במספר חודשים או שנים, ואחרים לא מפקידים כלל.

לכלל השכירים במשק מופקדים לקרן הפנסיה, בהתאם לחוק פנסיה חובה, סכומים בשיעור של 18.5% מהשכר ,אשר המתחלקים בין העובד למעביד. לעצמאי אין מעסיק, ולכן הוא נדרש להפקיד בשיעורים  מופחתים, על פי המפורט בהמשך.

 1. מי מחויב להפקיד:
  • עצמאי מעל גיל 21-60.
  • חלפו ששה חודשים ממועד רישומו במע”מ.

 

רק עצמאים שגילם היה 55 ביום כניסת החוק לתוקף (22 בדצמבר, 2016) פטורים מהפקדות לפנסיה.

 1. מהי ההכנסה המחויבת בהפקדה:
  1. הכנסה מעסק או משלח יד או עסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי.
  2. השתכרות מרווח שמקורם בחקלאות וכו’.
 2. שיעורי הפקדה:
  1. עד גובה מחצית שכר ממוצע במשק (דצמבר 2016 – סך של 9,440 ש”ח) שיעור של 4.45%.
  2. ממחצית שכר ממוצע במשק ועד לשכר ממוצע במשק (דצמבר 2016 – סך של 9,440 ש”ח) שיעור של 12.55%.

חובה להפקיד במסגרת השנה הקלנדרית על מנת לזכות בהטבות מס.

 1. משיכה מההפקדות לפנסיה ב”אבטלה” :

חלק מהסכומים שיופקדו בקופת הגמל / קרן פנסיה מיועדים לחיסכון (“בהשוואה לפיצויים שמקבל שכיר כאשר הוא מפוטר / מפטר מעבודתו”) ניתנים למשיכה במצב של אבטלה של העצמאי.

מהו “מצב של אבטלה” לעצמאי:

 1. סגירת העסק.
 2. הפסקת עבודה במשלח היד.
 3. הגעה לגיל פרישה.

רק במצבים כמתואר לעיל, העצמאי יוכל למשוך את הכספים מקופת הפנסיה (פעמיים במשך כל ימי חייו, אלא באישור מיוחד מפקיד השומה) במידה והיתה הפקדה לקופת הפנסיה במשך שנתיים לפחות, שקדמו למועד בקשת המשיכה של כספי החיסכון למצב אבטלה.

כספי החיסכון למצב של אבטלה, שימשכו מקופת הפנסיה ישולמו ל”עצמאי” בשלושה תשלומים ואם הגיע ה”עצמאי” לגיל פרישה בתשלום אחד.

סכום כספי הפיצויים שימשכו לא יעלו על:

 1. שלוש פעמים שכר המינימום לחודש (נכון לדצמבר 2016 סך 4,825 ש”ח לחודש), קרי 14,475 ש”ח.

או

 1. הנמוך מבין:
  1. תקרת הסכום שהופקד ונצבר בקרן הפנסיה למרכיב הפיצויים.
  2. מספר שנות עבודתו של העצמאי בעסקו כפול 12,230 ש”ח. במידה ומשך העצמאי בעבר כספים מתוך הרכיב הייעודי למצבי אבטלה בקרן הפנסיה, אזי החישוב הינו ,מספר השנים שחלפו ממועד המשיכה כפול 12,230 ש”ח.
 • מספר שנות עבודתו כעצמאי כפול הכנסתו המבוטחת באותן השנים.

במידה והסכום שנצבר ברכיב הייעודי למצבי אבטלה בקרן הפנסיה שחסך העצמאי קטן משלוש פעמים שכר מינימום במשק, ה”עצמאי” יהיה רשאי להשלים את סכום הפיצויים מתוך רכיב התגמולים שחסך בקרן הפנסיה.

 

 1. המקל (מי שלא יחסוך):

עצמאי שחלה עליו חובת הפקדה, שהכנסתו החייבת במס עולה על 12 פעמים שכר המינימום, ולא הפקיד לקופת גמל יקנס בהתאם לאמור בחוק בגובה של 500 ש”ח, (וזאת לאחר שיקבל התראה לעשות כן, ושגילו לא עולה על 60).

 1. הגזר (עידכון ההטבה):

החל מינואר 2017 התקרה השנתית להכנסה מזכה הינה 206,400 ש”ח וההפרשה לחיסכון פנסיוני תגדל מ 16% ל 16.5% קרי, הפקדה מקסימלית לחיסכון לשנת 2017 של 34,650 ש”ח . כך שלמעשה הזיכוי למס יגדל מ-5% ל-5.5%.

חשוב לדעת:

כרואי חשבון שלך, אנו ממליצים להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני, וזאת  על מנת להבטיח גמלה כספית נאותה בגיל הפנסיה. כמובן חשוב מאד לבצע סימלוצייה עתידית של ההכנסה הפנסיונית העתידית עם סוכן פנסיוני מוסמך, על מנת לדעת מה הסכום החודשי להפקדה, ומהי ההכנסה החודשית מפנסיה הצפויה בגיל פרישה .חשוב גם לבצע השוואה בין מוצרי הפנסיה השונים ולבדוק תשואה שנתית, ומהם אחוז דמי הניהול אותם החוסך משלם מכספי הפנסיה שלו  .

גיל פרישה לאישה (נכון ל 1.2017) – 64.

גיל פרישה לגבר (נכון ל 1.2017) 67.

נגישות