הוראת שעה, חלוקת דיבידנד בשיעור מס סופי 25%

 ב עדכונים מקצועיים

הנדון: הוראת שעה, חלוקת דיבידנד בשיעור מס סופי 25%

בדיונה של ועדת הכספים של הכנסת אושרה הוראת השעה לפיה, החל מיום 1.1.2017 ועד ליום 30.9.2017, תתאפשר חלוקת דיבידנד לבעלי עניין בשיעור מס סופי של %25 בלבד, במקום שיעור מס של %30 החל כיום.

נוסח הוראת השעה אשר אושרה, אך טרם פורסמה ברשומות ההוראות הסופיות, כולל את ההוראות הבאות:

שיעור המס על הכנסה מדיבידנד בידי יחיד בעל מניות מהותי, או בידי חברה משפחתית שהנישום הוא בעל מניות מהותי בה ,שמקורו ברווחים שנצברו עד ליום 31 בדצמבר 2016, יהיה %25 )להלן יקרא” דיבידנד מוטב“(, ולא יחול על הכנסה זו המס המוטל על בעלי הכנסות גבוהות “מס יסף “ובלבד שמתקיימים כל אלה:

א .ההכנסה מדיבידנד שולמה על ידי החברה מחלוקת הדיבידנד והתקבלה בידי מקבלה מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 30 בספטמבר 2017.

ב .בכל אחת משנות המס 2019-2017 הסכום הכולל של הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים ששולמו למקבל ההכנסה מדיבידנד על ידי החברה, במישרין או בעקיפין ,בהפחתת ההכנסה מדיבידנד שחויבה במס מוטב, לא פחת ממוצע סכום התשלומים כאמור ששולמו לו על ידי החברה האמורה, במישרין או בעקיפין, בשנות המס 2015 ו-2016.

 

כמו כן ,לא ניתן יהיה לקזז הפסד הון מניירות ערך כנגד ה”דיבידנד המוטב.”

בהנחיות רשות המיסים ייקבע כי:

א .דיבידנד שחולק בשנים קודמות ינוטרל מסכום ההכנסה הכולל בשנים 2015 ו-2016 ולא תהיה חובה להמשיך לחלק אותו בשנות המס 2019-2017.

ב .הדיבידנד המוטב שיחולק, לא יובא בחשבון לעניין מס יסף בשנת 2017 גם בחישוב התקרה להכנסות אחרות .

לנוכח התנאים לזכאות לדיבידנד המוטב ,מוצע לבדוק כבר כעת עם כל אחד משותפינו במשרד ובטרם סוף שנת 2016 את העמידה האפשרית בתנאים לזכאות, במיוחד בהתייחס להכנסות הכוללות של בעל המניות בשנת 2016. וכן כאמור לעיל לדחות לשנת 2017 חלוקת דיבידנד לתקופה האמורה.

כמו כן, אין בשלב זה התייחסות לעניין הפחתת המס מדיבידנד לחברות “מפעל מועדף” / “מוטב” אשר להן כבר כעת שיעור מס נמוך יותר.

יש להדגיש כי כל האמור לעיל טרם אושר סופית!!! 

לאור שינויים רבים הצפויים בחוק ההסדרים לשנים 20182017 והוראות שעה מיוחדות שאושרו על ידי ועדת הכספים,  אנו מבקשים מכלל לקוחותינו לפנות לשותפים במשרד על מנת לקבל ייעוץ אישי ופרטני.

 

תשומת לבכם לכך, כי זכות היוצרים בחוזר הלקוחות שייכת לשרון, שטיינר, זילבר ושות’ רואי חשבון בלבד, וההרשאה ניתנת לכם לעשות בו שימוש. הנכם מתבקשים איפוא שלא להפיץ חוזר זה, או כל חלק ממנו, לצד שלישי אחר .

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.

אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי.אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות