הגשת דו”ח שנתי לעצמאים – 2017

 ב מאמרים, עדכונים מקצועיים

דוח שנתי 2017שנת 2017 הסתיימה זה מכבר, והגיע הזמן להגיש את הדו”ח השנתי לרשויות המס. מה צריך לעשות לקראת הגשת הדו”ח? הנה חלק מהפעולות שעליכם לבצע:

ספירת מלאי ליום 31.12.17   

ספירה זו צריכה לכלול את כל המלאי שבבעלותכם. יש לבצע רישום מדויק של המלאי לסוגיו, ולכלול את תיאור הפריט והכמות. בנוסף, השאירו מקום למחיר הפריט בש”ח ושווי כולל (מספר ביחידות מוכפל במחיר ליחידה). גיליונות הספירה צריכים להיות ממוספרים מראש במספר עוקב. בראש כל גיליון, ציינו את תאריך הספירה ושם העסק. רצוי לערוך את הרשימה בשלושה עותקים לפחות.

רשימות המלאי מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת הנהלת החשבונות ויש לשמור אותן במשך שבע שנים מתום שנת המס.

הפקדות לקופות גמל ו/או פוליסות ביטוח חיים   

יש לשלוח לרואה החשבון אישורים מקוריים על הפקדות ותשלומים לקופות גמל וביטוח חיים בשנת 2017. הסכומים שהופקדו יותרו בניכוי ובזיכוי לצורכי מס הכנסה ויילקחו בחשבון בחישוב החבות במס.

פוליסות ביטוח בגין שנת המס 2017

אם יש ברשותכם ביטוחים עסקיים, עליכם להעביר את הפוליסות בגין שנת 2017 למשרד רואה החשבון. הפוליסות כוללות: ביטוח העסק, ביטוח רכב מסחרי וביטוח חבות מעבידים.

אישורים שנתיים מביטוח לאומי    

אישורים עבור תשלומים שנתקבלו בשנת 2017 מהמוסד לביטוח לאומי בגין תגמולי מילואים, דמי לידה, שמירת הריון, דמי אבטלה וכדומה.

טפסי עובדים (טופס 101)

א.    ודאו כי כל אחד מהעובדים שלכם חתום על גבי טופס 101 לשנת 2017, כאשר פרטי העובד רשומים במלואם.

ב.    יש למלא מחדש טפסי 101 של העובדים, לשנת 2018.

אישורים על ניכוי מס במקור   

שמרו אישורים שנתיים על ניכויי מס במקור שנוכו מהתקבולים בשנת 2017. עבור הדו”ח, יש לספק אישורים מקוריים בלבד.

אישור על פטור מניכוי מס במקור משכר דירה

אם לא נוכה מס במקור מתשלומי שכ”ד במהלך שנת 2017, או נוכה מס בשיעור הנמוך מ- 35%,  יש לוודא כי ברשותכם אישור על פטור/פטור חלקי מניכוי מס במקור משכר דירה.

קרן השתלמות לעצמאיים    

לטובת הדו”ח השנתי, עליכם לספק לרואה החשבון אישורים מקוריים על הפקדות לקרן השתלמות. עצמאי יכול לנכות כהוצאה כשני שלישים מהתשלום שהופקד לקרן השתלמות בשנת 2017. לפרטים נוספים בנושא – צרו קשר.

הכנסות משכר דירה למגורים

העבירו לרואה החשבון חוזים ואישורים בגין הכנסות משכר דירה למגורים בשנת המס 2017.

הכנסות אחרות

חובה לדווח על כל ההכנסות, כולל ריבית על פיקדונות, פעילות בשוק ההון, הכנסות מהגרלות ופרסים שהתקבלו בשנה זו ולרבות הכנסות מחו”ל, כגון הכנסות מניירות ערך זרים, הכנסות מדמי שכירות בחו”ל וממכירת נכסים המוחזקים בחו”ל.

אחזקות והכנסות בגין נכסים בחו”ל

עבור הדו”ח השנתי, יש לדווח על אחזקות של נכסים בחול (לרבות נדל”ן בחו”ל ומניות של חברות בחו”ל). יש לדווח על כל סוגי הנכסים וההכנסות בגינם בחו”ל בשנת 2017.

אישורים מהבנק על ניכוי מס במקור

בקשו מהבנק אישור על ניכויים במקור מהכנסות ריבית, דיבידנד ומעסקאות בניירות ערך.

שווי שימוש ברכב

שווי השימוש ברכב מחושב בשנת 2017 באופן הבא: מחיר מחירון מתואם מוכפל בשיעור של 2.48%, רכבים שנרכשו לפני 1.1.2010 שווי השימוש יקבע לפי השיטה הקודמת.

חישוב זקיפת שווי השימוש ברכב נקבע בתקנות (שווי בשימוש ברכב) כפי שמתואר לעיל. על פי הודעת רשות המסים, לא יתקבלו חישובים המבוססים על יומני רכב (בין אם ידניים ובין אם ממוחשבים), ולא ניתן לקבל הפחתת מסים על סמך חישובים אלו.

מאמר זה הינו כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.

אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי. מומלץ לפנות לרואה החשבון לקבלת הנחיות מדויקות באשר להגשת הדו”ח השנתי. נשמח לעמוד לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות